Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (05.02.2021)

82

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2ης) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

                                                            Παρασκευή 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021, ΩΡΑ 15:00μ.μ

    Αρ. Πρωτ. πρόσκλησης: 456/1.02.2021

 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΗ
Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Σίφνου για το οικoνομικό έτος 2021
 
 
 
     9/2021 Εγκρίθηκε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, μετά την υπ’ αρ. 8/2021 απόφαση  – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου, το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου για το οικονομικό έτος 2021, το οποίο παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα εσόδων – εξόδων: 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΕΣΟΔΑ

Τακτικά έσοδα       2.199.037,46 €
Έκτακτα έσοδα 2.901.010,25 €
Έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 121.300,00 €
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις Π.Ο.Ε.       5.066.114,53 €
Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων  793.520,00 € 
Χρηματικό υπόλοιπο       1.798.208,76 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ     12.879.191,00 €

ΕΞΟΔΑ

Έξοδα χρήσης 3.356.807,16 €
Επενδύσεις 7.562.284,83 €
Προβλέψεις 1.946.147,12 €
Αποθεματικό 13.951,89 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 12.879.191,00 €
   
   
   

                                                      Ο Πρόεδρος του ΔΣ

                                                     ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

.