Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (13.01.2021)

wcag

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ   ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η     (13.01.2021)

ΘΕΜΑ                                                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ
 
       1o 
Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής εκτίμησης για την αγορά ακινήτου στη θέση “ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ” Απολλωνίας για την επέκταση του κοιμητηρίου
Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής εκτίμησης για την αγορά ακινήτου στη θέση “ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ” Απολλωνίας για την επέκταση του κοιμητηρίου
1
2o Καθορισμός των συντελεστών τελών Ύδρευσης & Αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2021, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία: Α. να παραμένουν σταθεροί οι συντελεστές για τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2021, με αύξηση του ορίου κατανάλωσης στις οικίες, στα καταστήματα, στα ξενοδοχεία – ενοικιαζόμενα δωμάτια καθώς και στους κατά κύριο επάγγελμα αγροτο-κτηνοτρόφους, Β. η απαλλαγή από τα τέλη των απόρων, των ατόμων με αναπηρίες, των πολυτέκνων, τους τριτέκνων, των μονογονεϊκών οικογενειών και των μακροχρόνια ανέργων, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και των δικαιούχων του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του Ν.4389/16. Η απαλλαγή αυτή θα αφορά στην πρώτη ή κύρια κατοικία των δικαιούχων και θα γίνεται με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και το Τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σίφνου.
2
3o Λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή και τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού οικονομικού έτους 2021, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία : Α. να μειωθεί ο συντελεστής, σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2020, για τις οικίες, Β. η απαλλαγή από τα τέλη των απόρων, των ατόμων με αναπηρίες, των πολυτέκνων, τους τριτέκνων, των μονογονεϊκών οικογενειών και των μακροχρόνια ανέργων, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και των δικαιούχων του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του Ν.4389/16.  Η απαλλαγή θα γίνεται σύμφωνα με εισοδηματικά κριτήρια και με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται από το Τμήμα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σίφνου.
3
4o Λήψη απόφασης για τον καθορισμό λοιπών τελών (χρήσης κοινόχρηστων χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, κοιμητηρίων κ.α) και λοιπών δικαιωμάτων οικονομικού έτους 2021, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου 
Εγκρίνονται κατά πλειοψηφία οι συντελεστές για τα τέλη νεκροταφείων, για το τέλος χρήσης αθλητικών χώρων, για το τέλος ακίνητης περιουσίας, για το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων και  διαμονής παρεπιδημούντων, για τη ρίψη λυμάτων στη θάλασσα, για το τέλος χρήσης ελικοδρομίου, για τα τέλη σφαγείου και τέλη επιθεώρησης σφαγής, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 122/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εκτός των τελών κοινόχρηστων-δημοτικών χώρων από τα οποία δεν θα ισχύσει ο χρόνος χρήσης και η χρέωση θα είναι μειωμένη κατά 50%  στους συντελεστές που έχει εισηγηθεί η οικονομική επιτροπή.
4
5o Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2021, ύστερα από την εισήγηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας, την εισήγηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα και τη σχετική εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σίφνου
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2021.
5
6o Έγκριση και παραλαβή μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΡΤΕΜΩΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ», αναδόχου Γεωργίου Πατρινέλλη (Αγρονόμου Τοπογράφου)
Το θέμα θα συζητηθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
6
7o Έκθεση επάρκειας ή μη προσωπικού και υπάρχοντος εξοπλισμού υπηρεσίας καθαριότητας   
Το ΔΣ έλαβε ομόφωνη απόφαση με την οποία: Α) Διαπιστώνει σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 ότι ο Δήμος Σίφνου αδυνατεί με τα υπάρχοντα μέσα και το προσωπικό να εκτελέσει τις εργασίες της υπηρεσίας καθαριότητας. Β) Αποφασίζει ότι πρέπει να διατεθούν και να εγγραφούν στους προϋπολογισμούς οικονομικών ετών 2021-2022-2023 τα αναγκαία ποσά για την εκτέλεση της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την ανάδειξη του αναδόχου. Γ) Εγκρίνει την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο “Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σίφνου” για χρονικό διάστημα δύο ετών με δικαίωμα μονομερούς προαίρεσης από το Δήμο Σίφνου ενός επιπλέον έτους, και καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης τον ηλεκτρονικό δημόσιο ανοιχτό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό. Δ) Εξουσιοδοτεί την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σίφνου να καταρτίσει τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και να τον διεξάγει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103, παρ. 2Δ, του Ν. 3463/2006 και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.
7
8o Γνωμοδότηση δικηγόρου σχετικά με την καταβολή μισθωμάτων των ακινήτων που μίσθωσε ο Δήμος Σίφνου δυνάμει των υπ’ αριθμ. 184/2018 και 88/2019 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από Δεκέμβριο 2019 έως τον Ιούνιο 2020
Εγκρίνεται ομόφωνα η καταβολή μισθωμάτων των ακινήτων που μίσθωσε ο Δήμος Σίφνου δυνάμει των υπ’ αριθμ. 184/2018 και 88/2019 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από Δεκέμβριο 2019 έως τον Ιούνιο 2020, σύμφωνα και με τη γνωμοδότηση της  δικηγόρου στην οποία είχε ανατεθεί το θέμα.
8

 
 

                                                                                                                  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

              

                                                                                                                                     Χρυσίνης Νικόλαος

.