Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (13.01.2021)

wcag

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ τη   13η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη στις  15:00, σε τηλεδιάσκεψη για έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

  1. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής εκτίμησης για την αγορά ακινήτου στη θέση “ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ” Απολλωνίας για την επέκταση του κοιμητηρίου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Γεωργούλης, μέλος της Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων) (εξ αναβολής)
  2. Καθορισμός των συντελεστών τελών Ύδρευσης & Αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2021, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Ναδάλη)
  3. Λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή και τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού οικονομικού έτους 2021, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Ναδάλη)
  4. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό λοιπών τελών (χρήσης κοινόχρηστων χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, κοιμητηρίων κ.α) και λοιπών δικαιωμάτων οικονομικού έτους 2021, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Ναδάλη)
  5. Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2021, ύστερα από την εισήγηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας, την εισήγηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα και τη σχετική εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Μαρία Ναδάλη)
  6. Έγκριση και παραλαβή μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΡΤΕΜΩΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ», αναδόχου Γεωργίου Πατρινέλλη (Αγρονόμου Τοπογράφου) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Γεωργούλης)
  7. Έκθεση επάρκειας ή μη προσωπικού και υπάρχοντος εξοπλισμού υπηρεσίας καθαριότητας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Αντώνης Φραντζής)
  8. Γνωμοδότηση δικηγόρου σχετικά με την καταβολή μισθωμάτων των ακινήτων που μίσθωσε ο Δήμος Σίφνου δυνάμει των υπ’ αριθμ. 184/2018 και 88/2019 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από Δεκέμβριο 2019 έως τον Ιούνιο 2020 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος Χρυσίνης)

 
                             
 

                              Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου

                                                                    ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

.