Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής (02.11.2020)

.jpg

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την 2η  Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, στις 15:00, σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

  1. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ05 με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία»

 

  1. Έγκριση διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τα οικονομικά έτη 2020, 2021 και 2022»: α) Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, β) Καθορισμός των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια του διαγωνισμού, γ) Ορισμός των μελών της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών

 

  1. Έγκριση του 1ου πρακτικού αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς για το διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Συστήματος Τηλεμετρίας, Ελέγχου Διαρροών και Ποιότητας Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Σίφνου»

 

  1. Έγκριση του 1ου πρακτικού αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς για το διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια συστήματος ελέγχου καταναλώσεων, βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών πόσιμου νερού του Δήμου Σίφνου»

 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΣΕ-ΤΑΚΤΙΚΗ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ-Ο.Ε._2.11.2020

.