Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου προϋπολογισμού του Δήμου Β΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2020 (09-09-2020)

ΣΙΦΝΟΥ Αντιγραφή

ΑΔΑ: ΨΣΨΖΩ1Τ-ΤΡ2

Π  Ρ  Α  Κ  Τ  Ι  Κ  Ο   ΑΡΙΘ. 20/2020

   Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η   

ΑΡΙΘ.  143/2020

 
Στη Σίφνο σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου  2020 και ώρα 20:00μ.μ  το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου συνήλθε σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση κατ΄εφαρμογήν των εκδοθεισών υγειονομικών διατάξεων {τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων και σύσταση για χρήση μάσκας} κεκλεισμένων των θυρών στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μαριάνθη Σίμου» (απόφ. ΔΣ 122/2020 Α.Δ.Α.:6ΗΔ5Ω1Τ-67Υ) κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 4157/4.09.2020 πρόσκληση του
Προέδρου του που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου   και επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Απολλωνίας και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αρτεμώνα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.        Χρυσίνης Νικόλαος – Πρόεδρος Δ.Σ.
2.        Θεοδώρου Γεώργιος – Αντιπρόεδρος ΔΣ
3.    Καράβη Χρυσοπηγή – Γραμματέας Δ.Σ
4.    Γεωργούλης Κ. Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
5.    Φραντζής Αντώνιος  – Αντιδήμαρχος
6.    Ζαμπέλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
7.  Συνοδινός Θαλής – Δημοτ. Σύμβουλος
8.    Βασταρδή Μαργαρίτα   – Δ.  Σύμβουλος
9. Λεμπέσης Εμμανουήλ – Δημ. Σύμβουλος
10.    Ραφελέτου  Κοντού Αικατερίνη  – Δ.  Σύμβουλος
11.    Λουκής Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος
12.    Πολενάκης Θεόδωρος – Δημοτικός  Σύμβουλος
13.    Ραφελέτος Ιωάννης  – Δημοτικός Σύμβουλος
ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόμιμα):
1.  Διαμαντής Απόστολος – Δημοτ.  Σύμβουλος
2.  Ποδότα Χρυσούλα – Δημοτ. Σύμβουλος
3.   Ατσόνιου Άννα – Δημοτική  Σύμβουλος
4.  Ατσόνιου Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλος
 
 
 
 
 

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Δήμαρχος Σίφνου κα Ναδάλη Μαρία καθώς επίσης η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας κα Θεολόγου Αικατερίνη και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρτεμώνα κ.Τσίπης Θωμάς.
Στην αίθουσα  παραβρέθηκαν και παρακολούθησαν τη συνεδρίαση οι σύμβουλοι των κοινοτήτων: κ.Χρυσόγελος Εμμανουήλ, κ.Συνοδινός Στέλιος, κ.Ζαμπέλης Αντώνης και κ.Κορακής Αντώνης.
Κατά τη διάρκεια των ενημερωτικών εγγράφων προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι: κα Ατσόνιου Άννα και κα Ατσόνιου Ευαγγελία, ενώ κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε στη συνεδρίαση η δημοτική σύμβουλος κα Ποδότα Χρυσούλα.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η υπάλληλος του Δήμου κα Χρύσου Φλώρα, η οποία έχει οριστεί πρακτικογράφος του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης . Μετά την έναρξη και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος και η Δήμαρχος  ενημέρωσαν  το Δημοτικό Συμβούλιο για διάφορα τρέχοντα θέματα και παρουσίασαν στο Σώμα σχετικά έγγραφα και ανακοινώσεις
(τα προς ενημέρωση θέματα και οι τοποθετήσεις όλων είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).
Αρχικά ο Πρόεδρος  ανέγνωσε στο Σώμα την από 31/08/2020 επιστολή παραίτησης της δημοτικής συμβούλου κας Φραγκίσκας Θεολόγου-Βλαχουτσάκου  προς τη Δήμαρχο, η οποία έχει ως εξής :
«Με την επιστολή μου αυτή, σας υποβάλλω, λόγω αυστηρά προσωπικών λόγων, την παραίτησή μου, από τη θέση της Δημοτικής Συμβούλου και ως συνεπάγεται και από μέλος όσων οργάνων -επιτροπών έχω ορισθεί μέσω αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου.
Διεκδίκησα την εκλογή μου σε αυτό, με κίνητρο την συμμετοχή, καθώς και την ενεργό βοήθειά
μου, στη διαμόρφωση της πορείας του τόπου μας, σε ένα καλύτερο αύριο που του αξίζει.
Άσκησα τα καθήκοντά μου, πιστή στις αρχές και τη συνείδησή μου, με ανιδιοτέλεια, θέτοντας
υπεράνω όλων το κοινό συμφέρον.
Αποχαιρετώ το χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ελπίζοντας η μέχρι τώρα συμμετοχή μου να
ήταν χρήσιμη στον Δήμο και τους δημότες της Σίφνου.
Ευχαριστώ την Δήμαρχο Σίφνου για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου, αξιοποιώντας τις υπηρεσίες μου στη σημαντική θέση ευθύνης της Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου.
Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και σε όλα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων, όπως και των Επιτροπών που συνεργάστηκα μαζί τους και απευθύνω ένα ευχαριστώ προς όλους τους υπαλλήλους του Δήμου για την καλή συνεργασία που είχαμε.
Ιδιαίτερη μνεία οφείλω σε όλους τους στενούς συνεργάτες μέλη της Επιτροπής Τουριστικής
Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου, με τους οποίους συνεργάστηκα δημιουργικά και
αποτελεσματικά αυτούς τους έντεκα μήνες, καθώς και στους εκπροσώπους της εταιρείας
marketing τουρισμού ReMake οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα και δημιουργικά σε ό,τι τους
ζητήθηκε. Τους ευχαριστώ θερμά όλους!
Στο δημοτικό σύμβουλο Θεόδωρο Πολενάκη που θα με διαδεχθεί, εύχομαι καλή επιτυχία στα θεσμικά του καθήκοντα. Θα σταθώ δίπλα και σε αυτόν και στον Ιωάννη Ραφελέτο, αρωγός και συμπαραστάτης. Τους εύχομαι καλή δύναμη!
Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ τους δημότες, που μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους. Την
επιστροφή μου ως ενεργού δημότη, να την εκλάβουν ως πράξη πολιτικής ευθύνης, ακεραιότητας και συνέπειας.   
Φραγκίσκα Θεολόγου-Βλαχουτσάκου»   
Ακολούθως ο Πρόεδρος ανέγνωσε την από 1.09.2020 ευχαριστήρια επιστολή της Δημάρχου προς την κα Φραγκίσκα Θεολόγου-Βλαχουτσάκου που έχει ως εξής :
«Σε συνέχεια της  από 27.8.2020 επιστολής σας, με την οποία υποβάλατε για προσωπικούς λόγους την παραίτησή σας από τη θέση της Δημοτικής Συμβούλου Σίφνου, θα θέλαμε αρχικά να εκφράσουμε τη λύπη μας που ο Δήμος Σίφνου στερείται τη  συμμετοχή σας στη διαχείριση των ζητημάτων του νησιού μας σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο.
Στο διάστημα του ενός έτους που συνεργαστήκαμε, διαπιστώσαμε ότι η απόφασή μας να προτείνουμε και να αποδεχτείτε την ανάληψη της απαιτητικής  θέσης της Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου ήταν απολύτως εύστοχη! Δεν ήταν μόνον η εκπεφρασμένη διάθεση για δημιουργική συνεργασία  ανάμεσα στις δυο παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου στη βάση της επιδίωξης του κοινού οφέλους, αλλά και η υπευθυνότητα, η συνέπεια, οι οργανωτικές ικανότητες που σας χαρακτηρίζουν, η έντιμη και καλή παρουσία  σας, η υλοποίηση με επιτυχία ενός σχεδίου τουριστικής προβολής, που με κόπο και με την καλή συνεργασία όλων εκπονήσατε και μάλιστα κάτω από τόσο ιδιαίτερες συνθήκες! 
Κρατώντας τις καλές αναμνήσεις από την όμορφη συνεργασία μας αλλά και την εμπειρία από τις δύσκολες στιγμές, που ενώνουν ακόμα περισσότερο όσους παλεύουν με αγάπη και αγνά κίνητρα για τον τόπο, σας στέλνουμε τις ειλικρινείς ευχές μας για υγεία, δύναμη & χαρούμενες στιγμές! Είμαστε βέβαιοι ότι, ακόμα και χωρίς να κατέχετε τη θέση της Δημοτικής Συμβούλου Σίφνου, θα συνεχίσετε να μεριμνάτε και να εργάζεστε για το καλό του νησιού μας! 
Καλωσορίζουμε στην «οικογένεια» του Δήμου Σίφνου το δραστήριο φίλο Θεόδωρο Πολενάκη. Είμαστε σίγουροι ότι η συνεργασία μας θα είναι εξίσου γόνιμη και αποδοτική!
Με ιδιαίτερη εκτίμηση & αγάπη,
Η Δήμαρχος Σίφνου ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ»
 
Στη συνέχεια ο δημοτικός σύμβουλος κ.Ραφελέτος Ιωάννης ζήτησε το λόγο και ανέγνωσε την παρακάτω ανακοίνωση:
 «Βάσει του άρθρου 73 του Προγράμματος Κλεισθένης {ΝΟΜΟΣ 4674/2020 – ΦΕΚ Α 53/11.03.2020} : «Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης είναι ο σύμβουλος που ήταν υποψήφιος δήμαρχος και, στην περίπτωση θανάτου, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ, ανεξαρτητοποίησης, διαγραφής ή αδυναμίας του, ο σύμβουλος που εκλέγεται από την πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων που ανήκουν στην παράταξη. 
 
Η δημοτική μας παράταξη αποφάσισε ως επικεφαλής να τεθεί ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Πολενάκης.»
Ακολούθως ο Πρόεδρος του ΔΣ ανέγνωσε στο Σώμα την απόφαση με Α.Δ.Α : ΩΙΡ846ΜΤΛΗ-6Τ3 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την μετονομασία του Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Σίφνου, σε Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Σίφνου «Νικόλαος Γ. Προμπονάς» καθώς και το ΦΕΚB3748/τ.Β΄/07-09-2020 της μετονομασίας.
Κατόπιν πρότεινε τη συζήτηση με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος ενός  θέματος  που αφορά:
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων για αγοροπωλησίες του Δήμου Σίφνου, ύστερα από την παραίτηση της δημοτικής συμβούλου κας Φραγκίσκας Θεολόγου – Βλαχουτσάκου.
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ τη συζήτηση του θέματος  με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
Η Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε τα θέματα:
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020 (Β´ τρίμηνο), ύστερα από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής Ναδάλη Μαρία)
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε το λόγο στη Δήμαρχο και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ναδάλη η οποία έθεσε υπόψη των μελών την υπ‘ αρ.83/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία υποβάλλεται ομόφωνα  προς το Δ.Σ. η έκθεση εσόδων – εξόδων του Δήμου Σίφνου για το Β΄ τρίμηνο του  έτους 2020.
 
       Η έκθεση εσόδων – εξόδων του Δήμου Σίφνου για το Β΄ τρίμηνο του  έτους 2020 έχει ως εξής:  
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου είναι ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ και
η παροχή στοιχείων στη Γ.Γ. ΕΣΥΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (Ν.Δ. 3627/1956,
Ν. 2392/96 και Ν. 3470/2006, άρθρο 14).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΝΣΗ: ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
 
Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 46 και Επονιτών
185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ                                                                                                                                              Γεωγραφικός Κωδικός 01
Τηλέφωνο: 2104852571 – 2104852558
email:           NikFrag@statistics.gr
Προσωρινά             Οριστικά
 
Α’ Τριμήνου
 
Β’ Τριμήνου            X                     X
 
Οικονομικά στοιχεία έτους 2020                                                                                               Γ’ Τριμήνου
 
Δ’ Τριμήνου Ετήσια
 
 
 
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΝΕΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ)
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ: ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
 
Δήμος ή Κοινότητα: ΣΙΦΝΟΥ
 
Α.Φ.Μ.: 090354671              Τηλέφωνο: 2284360300              Fax: 2284031560
 
email: financial@sifnos.gr
 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 4
ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2 ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ 5 X
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3

 

Κ.Α. ΕΣΟΔΑ Εισπραχθέντα
ποσά σε ευρώ
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 321.599,77
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 5.872,98
011 Μισθώματα 5.872,98
0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 5.872,98
0114 Μισθώματα από δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958 ) 0,00
0115 Μισθώματα από την παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών 0,00
μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001)
012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους, ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0,00
0121 Έσοδα απο την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 0,00
2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001)
0122 Τέλη και δικαιώματα απο εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρα 19 ΒΔ 24 9- 0,00
2010/1958)
0129 Λοιπά έσοδα απο ακίνητα 0,00
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1.369,23
021 Τόκοι κεφαλαίων 1.369,23
023 Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 0,00
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 54.408,04
031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 47.179,42
032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 1.039,54
033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0,00
034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 6.189,08
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10.580,20
041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 230,00
042 Έσοδα από σφαγεία 0,00
043 Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 0,00
044 Έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 9.331,93
045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0,00
046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 1.018,27
047 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν 1828/89 0,00
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00
051 Φόροι 0,00
052 Εισφορές 0,00
053 Δυνητικές εισφορές άρθρο 25 Ν 1828/89 0,00
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 247.513,12
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.856,20
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 140.444,62
11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00
111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 0,00
112 Έσοδα από εκποίηση κινητών 0,00
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 41.781,03
121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 41.781,03
1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 0,00
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 93.963,50
14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ 4.700,09

 

Κ.Α. ΕΣΟΔΑ Εισπραχθέντα
ποσά σε ευρώ
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00
161 Έσοδα από επιχειρήσεις 0,00
162 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 0,00
169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 0,00
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 3.968,13
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 3.968,13
211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράτονται για πρώτη φορά 3.968,13
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00
221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράτονται για πρώτη φορά 0,00
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 29.026,09
31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 29.026,09
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ
321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα, κατά τα περελθόντα οικονομικά έτη, τακτικά έσοδα 28.743,31
322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα, κατά τα περελθόντα οικονομικά έτη, έκτακτα έσοδα 282,78
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 82.365,09
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 82.260,84
411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 20.959,96
412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 23.647,26
413 Ασφαλιστικές εισφορές 37.642,97
414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 10,65
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 104,25
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0,00
51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 0,00
Ε1 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ 577.403,70

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
 

Κ.Α. ΕΞΟΔΑ Ποσά σε ευρώ
6 Έξοδα χρήσης (ανάλυση ανά υπηρεσία) 317.370,99
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 177.194,99
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 35.743,40
62 Παροχές τρίτων 80.443,52
63 Φόροι – Τέλη 0,00
64 Λοιπά γενικά έξοδα 6.204,35
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 456,56
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 6.073,23
67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους: Παραχωρήσεις, Παροχές, Επιχορηγήσεις, 11.254,94
Επιδοτήσεις, Δωρεές
68 Λοιπά έξοδα 0,00
7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (Ανάλυση ανά υπηρεσία) 0,00
71 Αγόρες κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 0,00
73 Έργα 0,00
74 Μελέτες έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 0,00
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00
8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 118.460,45
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 36.426,14
82 Λοιπές αποδόσεις 82.034,31
85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατα τα Π.Ο.Ε. εντός του 0,00
οικονομικού έτους
9 Αποθεματικό 0,00
91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη 0,00
προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό
Ε2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 435.831,44

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 
 

Κ.Α. ΕΞΟΔΑ Ποσά σε ευρώ
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 158.997,40
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 77.934,05
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5.860,35
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 102.708,56
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 35.738,00
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 54.089,79
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 0,00
40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 0,00
45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 0,00
50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0,00
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.358,29
ΣΥΝΟΛΟ 439.686,44
ΥΧ Υπόλοιπο που παραμένει στο τέλος της χρήσης 141.572,26

 

  1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

 

Κωδ. ESA 95 Ποσά σε ευρώ
3100 ΤΑΜΕΙΟ (3110+3120) 0,00
3110 AF.21 Μετρητά 0,00
3120 AF.21 Επιταγές 0,00
 
 
 
 
3200
 
 
 
 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (3210+3220+3230)
Α. Στην Τράπεζα της Ελλάδος
 
0,00
Β. Στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων
0,00
Γ. Στις λοιπές Τράπεζες
 
 
309.402,00
Δ. ΣΥΝΟΛΟ
 
 
309.402,00
3210 AF.22 Καταθέσεις όψεως 0,00 0,00 309.402,00 309.402,00
3220 AF.29 Λοιπές καταθέσεις 0,00 0,00 0,00 0,00
3230 AF.29 REPOS 0,00 0,00 0,00 0,00
3300 AF.4 ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ 0,00
 
3400
 
AF.331
 
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (σε ονομαστική αξία
 
)                                                                                                                                           0,00
 
 
 
 
3500
 
 
 
 
ΟΜΟΛΟΓΑ (σε ονομαστική αξία) (3510+3520+3530+3540+3550+3560)
 
Α. Αρχικής διάρκειας μέχρι ενός έτους
0,00
 
Β. Αρχικής διάρκειας άνω του ενός έτους
0,00
 
Γ. ΣΥΝΟΛΟ
 
 
 
 
0,00
3510 AF.33 Ελληνικού Δημοσίου 0,00 0,00 0,00
3520 AF.33 Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης 0,00 0,00 0,00
3530 AF.33 Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 0,00 0,00 0,00
3540 AF.33 Εγχώριων Τραπεζών 0,00 0,00 0,00
3550 AF.33 Λοιπών εγχώριων επιχειρήσεων 0,00 0,00 0,00
3560 AF.33 Εξωτερικού 0,00 0,00 0,00

 
 
 
3600                                             ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (σε τρέχουσες τιμές) (3610+3620)
Α. Τραπεζών                        Β. Λοιπών επιχειρήσεων                               Γ. ΣΥΝΟΛΟ
0,00                                              0,00                                              0,00
 

3610 AF.511 Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 0,00 0,00 0,00
3620 AF.512 Μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 0,00 0,00 0,00
 
3700
 
AF.51
 
ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (σε τρέχουσες τιμές)
 
0,00
 
 
3800
 
 
AF.52
Α. Διαθεσίμων
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (αξία σε τρέχουσες τιμές)                                                                                                                       0,00
Β. Λοιπών  
 
0,00
Γ. ΣΥΝΟΛΟ  
 
0,00
3900 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ έναντι (3910+3920+3930+3940+3950+3960) 0,00
3910 AF.7 Ελληνικού Δημοσίου 0,00
3911 AF.7 Απαιτήσεις τρέχοντος οικονομικού έτους 0,00
3912 AF.7 Απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών ετών 0,00
3920 AF.7 Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σύνδεσμοι, Δημοτικές επιχειρήσεις) (3921+3922) 0,00
3921 AF.7 Απαιτήσεις τρέχοντος οικονομικού έτους 0,00
3922 AF.7 Απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών ετών 0,00
3930 AF.7 Δημόσιων επιχειρήσεων (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ.) (3931+3932) 0,00
3931 AF.7 Απαιτήσεις τρέχοντος οικονομικού έτους 0,00
3932 AF.7 Απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών ετών 0,00
3940 AF.7 Λοιπών εγχώριων επιχειρήσεων (3941+3942) 0,00
3941 AF.7 Απαιτήσεις τρέχοντος οικονομικού έτους 0,00
3942 AF.7 Απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών ετών 0,00
3950 AF.7 Νοικοκυριών (3951+3952) 0,00
3951 AF.7 Απαιτήσεις τρέχοντος οικονομικού έτους 0,00
3952 AF.7 Απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών ετών 0,00
3960 AF.7 Εξωτερικού (3961+3962) 0,00
3961 AF.7 Απαιτήσεις τρέχοντος οικονομικού έτους 0,00
3962 AF.7 Απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών ετών 0,00

 

  1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

 

Κωδ. ESA 95 Ποσά σε ευρώ
4100 AF.51 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 0,00
4200 AF.33 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (σε ονομαστική αξία) 0,00
 
 
 
4300
Α. Από το Εσωτερικό
 
ΔΑΝΕΙΑ (4310+4320)                                                                                                         0,00
Β. Από λοιπές χώρες Ζώνης ευρώ
0,00
Γ. Από λοιπές Χώρες
 
0,00
Δ. ΣΥΝΟΛΟ
 
0,00
4310 AF.41 Αρχικής διάρκειας μέχρι ενός έτους                                                                                                         0,00 0,00 0,00 0,00
4320 AF.42 Αρχικής διάρκειας άνω του ενός έτους                                                                                                         0,00 0,00 0,00 0,00
4330 AF.4 Εκ των οποίων εγγυημένα από το Ελληνικό                                                                                                         0,00
Δημόσιο
0,00 0,00 0,00
 
4400
 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ προς (4410+4420+4430+4440+4450+4460+4470)
 
0,00
4410 AF.7 Ελληνικό Δημόσιο 0,00
4420 AF.7 Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (4421+4422) 0,00
4421 AF.7 Υποχρεώσεις τρέχοντος οικονομικού έτους 0,00
4422 AF.7 Υποχρεώσεις προηγούμενων οικονομικών ετών 0,00
4430 AF.7 Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σύνδεσμοι, Δημοτικές επιχειρήσεις) (4431+4432) 0,00
4431 AF.7 Υποχρεώσεις τρέχοντος οικονομικού έτους 0,00
4432 AF.7 Υποχρεώσεις προηγούμενων οικονομικών ετών 0,00
4440 AF.7 Δημόσιες επιχειρήσεις (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ.) (4441+4442) 0,00
4441 AF.7 Υποχρεώσεις τρέχοντος οικονομικού έτους 0,00
4442 AF.7 Υποχρεώσεις προηγούμενων οικονομικών ετών 0,00
4450 AF.7 Λοιπούς εγχώριους φορείς (Ιδιωτικές επιχειρήσεις – Προμηθευτές) (4451+4452) 0,00
4451 AF.7 Υποχρεώσεις τρέχοντος οικονομικού έτους 0,00
4452 AF.7 Υποχρεώσεις προηγούμενων οικονομικών ετών 0,00
4460 AF.7 Νοικοκυριά 0,00
4470 AF.7 Εξωτερικό 0,00

 

  1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

 

Κωδ. ESA 95 Ποσά σε ευρώ
5000 ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ (5100 μείον 5200) 141.572,26
5100 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ (μεταφορά του Ε1 απο σελ. 3) 577.403,70
5200 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (μεταφορά του Ε2 απο σελ. 4) 435.831,44
6000 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (6100+6200) 0,00
6100 Μεταβολή Ταμείου (μετρητών και επιταγών) 0,00
α. Τρέχοντος έτους ή τριμήνου 0,00
β. Προηγούμενου έτους ή τριμήνου 0,00
6200 Μεταβολή καταθέσεων και repos (α μείον β) 0,00
α. Τρέχοντος έτους ή τριμήνου 0,00
β. Προηγούμενου έτους ή τριμήνου 0,00
7000 ΔΙΑΦΟΡΑ(σφάλμα)(5000 μείον 6000) 141.572,26

 
 
 
 
 
(Ημερομηνία)                                                                            Ο υπεύθυνος
 
 
 
 
Ακολούθως ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να τοποθετηθούν ή να υποβάλουν ερωτήματα. Εφόσον κανένας δημοτικός σύμβουλος δε θέλησε να τοποθετηθεί, ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να προβεί στη λήψη της εγκριτικής απόφασης.
 
                 Το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου, αφού έλαβε υπόψη του:
την υπ’ αρ. 22/2020 απόφασή του (Α.Δ.Α.:6Π2ΘΩ1Τ-457) με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020,
 
την υπ’ αρ. 83/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία υποβλήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου κατά το Β΄ τρίμηνο του έτους 2020 (Α.Δ.Α.:9ΙΖ1Ω1Τ-Δ7Η),
 
                                          Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   κατά πλειοψηφία :
 
Εγκρίνει την έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου κατά το Β’ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2020, όπως αυτή αναλυτικά καταγράφεται παραπάνω.
 
Ο δημοτικός σύμβουλος κ.Πολενάκης Θεόδωρος δήλωσε παρών κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του θέματος.
 
Η απόφαση πήρε α/α 143/2020 και αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                    Τα μέλη
ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΒΗ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
                                                                                   ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΘΑΛΗΣ
ΒΑΣΤΑΡΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΡΑΦΕΛΕΤΟΥ-ΚΟΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΤΣΟΝΙΟΥ ΑΝΝΑ
ΛΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤΣΟΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΟΛΕΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΡΑΦΕΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗ
 
                                                        Για την ακρίβεια
                                                     Ο Πρόεδρος του ΔΣ
                                                   ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 
[pdf-embedder url=”https://dimos.sifnos.gr/wp-content/uploads/2020/10/4ο-143.2020.pdf” title=”ΘΕΜΑ 4ο 143.2020″]
 
 
 

.