Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου Α΄τρίμηνο οικονομικού έτους 2020 (22.06.2020)

.jpg

                                                      Π  Ρ  Α  Κ  Τ  Ι  Κ  Ο   ΑΡΙΘ. 15/2020
                                            Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    ΑΡΙΘ.  86/2020
 
Στη Σίφνο σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00μ.μ  το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου    συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση με αριθ. 429/12-03-2020 (Β΄850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια  αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β’ 1704), με γνώμονα την πρόληψη της μετάδοσης του κορωνοϊού 2019,    ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 2541/18.06.2020 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου   και επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Απολλωνίας και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αρτεμώνα, σύμφωνα με τα άρθρα 67, 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α΄/7.6.2010) και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114Α΄/8.6.2006) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.     Χρυσίνης Νικόλαος – Πρόεδρος Δ.Σ.
2.   Καράβη Χρυσοπηγή – Γραμματέας Δ.Σ
3.     Γεωργούλης Κ. Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
4.     Φραντζής Αντώνιος  – Αντιδήμαρχος
5.   Ζαμπέλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
6.   Διαμαντής Απόστολος – Δημοτ.  Σύμβουλος
7.   Συνοδινός Θαλής – Δημοτ. Σύμβουλος
8.   Βασταρδή Μαργαρίτα   – Δ.  Σύμβουλος
9.   Λεμπέσης Εμμανουήλ – Δημ. Σύμβουλος
10.    Ραφελέτου  Κοντού Αικατερίνη  – Δ.  Σύμβουλος
11.    Ατσόνιου Άννα – Δημοτική  Σύμβουλος
12.    Λουκής Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος
13.    Θεολόγου Βλαχουτσάκου Φραγκίσκα –Δ. Σύμβ.
14.    Ραφελέτος Ιωάννης   – Δημοτικός Σύμβουλος
ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόμιμα):
1. Θεοδώρου Γεώργιος – Αντιπρόεδρος ΔΣ
2. Ποδότα Χρυσούλα – Δημοτ. Σύμβουλος
3.    Ατσόνιου Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλος
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Δήμαρχος Σίφνου κα Ναδάλη Μαρία καθώς επίσης, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας κα Θεολόγου Αικατερίνη και ο  Πρόεδρος της Κοινότητας Αρτεμώνα κ.Τσίπης Θωμάς.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η υπάλληλος του Δήμου κα Χρύσου Φλώρα, η οποία έχει οριστεί πρακτικογράφος του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ κ.Θεοδώρου Γεώργιος και οι δημοτικοί σύμβουλοι κα Ποδότα Χρυσούλα  και κα Ατσόνιου Ευαγγελία, προσήλθαν κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης των ενημερωτικών εγγράφων.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης λέγοντας αρχικά τα εξής:
Θα πρέπει να καταγραφεί στα πρακτικά ότι η τηλεδιάσκεψη γίνεται μέσω της υπηρεσίας epresence.gov.gr που καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις που τίθενται για την πραγματοποίηση συνεδριάσεων των φορέων του δημοσίου, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ΄αριθμ. 429/13.03.2020 ΚΥΑ αρ. φύλ. 850.   
    Αμέσως μετά ο Πρόεδρος, εκ μέρους όλων των μελών του ΔΣ, εξέφρασε  τα θερμά του  συλλυπητήρια στους οικείους  της Τίνας Παπαπαύλου η οποία επί σειρά ετών είχε διατελέσει Πρόεδρος της Σιφναϊκής Αδελφότητας Κυριών και είχε προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην ανάδειξη της Σιφναϊκής πολιτιστικής παράδοσης.
Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος και η Δήμαρχος ενημέρωσαν το Δημοτικό Συμβούλιο για διάφορα τρέχοντα θέματα και παρουσίασαν στο Σώμα σχετικά έγγραφα και ανακοινώσεις.
O Πρόεδρος του ΔΣ ανέγνωσε στο Σώμα την από 12/06/2020 ευχαριστήρια επιστολή του κ.Λεωνίδα Δημητριάδη – Ευγενίδη, διαχειριστή του Ιδρύματος Ευγενίδου, προς τη Δήμαρχο Σίφνου, για την τροποποίηση της επωνυμίας του Νομικού Προσώπου «Πολιτιστικό Κέντρο Σίφνου» σε «Πολιτιστικό Κέντρο Σίφνου “Μαριάνθη Σίμου”».
Με αφορμή το  από 19/06/2020 απαντητικό έγγραφο  της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων στο με αρ. πρωτ. 2503/17-06-2020 έγγραφο του Δήμου Σίφνου σχετικά με εργασίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στη νήσο Σίφνο  και των αντιδράσεων που προκάλεσε, ο Πρόεδρος πρότεινε τη συζήτηση με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος του  θέματος :
   Έκδοση απόφασης διαμαρτυρίας σχετικά με εργασίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στη Σίφνο χωρίς την προαπαιτούμενη έγκριση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του Δήμου.
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ τη συζήτηση του θέματος  με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
 
Στη συνέχεια  η γραμματέας του ΔΣ κα Καράβη Χρυσοπηγή ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :
ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020 (Α´ τρίμηνο), μετά την υπ’ αρ. 59/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής Ναδάλη Μαρία)
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε το λόγο στη Δήμαρχο και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ναδάλη η οποία έθεσε υπόψη των μελών την υπ‘ αρ.59/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία υποβάλλεται ομόφωνα  προς το Δ.Σ. η έκθεση εσόδων – εξόδων του Δήμου Σίφνου για το A΄ τρίμηνο του  έτους 2020.
 
      Η έκθεση εσόδων – εξόδων του Δήμου Σίφνου για το A΄ τρίμηνο του  έτους 2020 έχει ως εξής:  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου
είναι ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ και
η παροχή στοιχείων στη Γ.Γ. ΕΣΥΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (Ν.Δ. 3627/1956,
Ν. 2392/96 και Ν. 3470/2006, άρθρο 14).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΝΣΗ: ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
 
Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 46 και Επονιτών
185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ                                                                                                                                             Γεωγραφικός Κωδικός 01
Τηλέφωνο: 2104852571 – 2104852558
email:           NikFrag@statistics.gr
Προσωρινά             Οριστικά
 
Α’ Τριμήνου            X                     X Β’ Τριμήνου
Οικονομικά στοιχεία έτους 2020                                                                                                Γ’ Τριμήνου
 
Δ’ Τριμήνου Ετήσια
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΝΕΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ)
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ: ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
 
Δήμος ή Κοινότητα: ΣΙΦΝΟΥ
 
Α.Φ.Μ.: 090354671              Τηλέφωνο:  2284360300                Fax: 2284031560
 
email: financial@sifnos.gr
 
 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 4
ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2 ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ 5 X
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3

 

Κ.Α. ΕΣΟΔΑ Εισπραχθέντα
ποσά σε ευρώ
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 738.419,30
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 394,76
011 Μισθώματα 394,76
0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 394,76
0114 Μισθώματα από δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958 ) 0,00
0115 Μισθώματα από την παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών 0,00
μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001)
012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους, ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0,00
0121 Έσοδα απο την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 0,00
2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001)
0122 Τέλη και δικαιώματα απο εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρα 19 ΒΔ 24 9- 0,00
2010/1958)
0129 Λοιπά έσοδα απο ακίνητα 0,00
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0,00
021 Τόκοι κεφαλαίων 0,00
023 Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 0,00
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 37.852,81
031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 33.919,13
032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 294,00
033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0,00
034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 3.639,68
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 9.824,00
041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 370,00
042 Έσοδα από σφαγεία 0,00
043 Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 0,00
044 Έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 9.454,00
045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0,00
046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 0,00
047 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν 1828/89 0,00
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00
051 Φόροι 0,00
052 Εισφορές 0,00
053 Δυνητικές εισφορές άρθρο 25 Ν 1828/89 0,00
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 690.347,73
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11.907,29
11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00
111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 0,00
112 Έσοδα από εκποίηση κινητών 0,00
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 4.992,50
121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 4.992,50
1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 0,00
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00
14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ 6.914,79
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00

 

Κ.Α. ΕΣΟΔΑ Εισπραχθέντα
ποσά σε ευρώ
161 Έσοδα από επιχειρήσεις 0,00
162 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 0,00
169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 0,00
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 13.195,65
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 11.078,77
211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 11.078,77
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 2.116,88
221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2.116,88
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 53.040,06
31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 53.040,06
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ
321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα, κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη, τακτικά έσοδα 52.567,68
322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα, κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη, έκτακτα έσοδα 472,38
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 106.551,81
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 106.385,72
411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 25.748,20
412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 26.589,42
413 Ασφαλιστικές εισφορές 54.037,45
414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 10,65
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 166,09
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.291.701,08
51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.291.701,08
Ε1 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ 2.214.815,19

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
 

Κ.Α. ΕΞΟΔΑ Ποσά σε ευρώ
6 Έξοδα χρήσης (ανάλυση ανά υπηρεσία) 317.122,11
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 235.802,41
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 25.233,96
62 Παροχές τρίτων 46.476,30
63 Φόροι – Τέλη 0,00
64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.038,76
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 9,60
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00
67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους: Παραχωρήσεις, Παροχές, Επιχορηγήσεις, 8.561,08
Επιδοτήσεις, Δωρεές
68 Λοιπά έξοδα 0,00
7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (Ανάλυση ανά υπηρεσία) 0,00
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 0,00
73 Έργα 0,00
74 Μελέτες έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 0,00
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00
8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 179.095,11
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 100.806,90
82 Λοιπές αποδόσεις 78.288,21
85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατα τα Π.Ο.Ε. εντός του 0,00
οικονομικού έτους
9 Αποθεματικό 0,00
91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη 0,00
προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό
Ε2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 496.217,22

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 
 

Κ.Α. ΕΞΟΔΑ Ποσά σε ευρώ
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 132.466,37
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 100.525,67
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6.195,65
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 87.388,20
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 44.351,34
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 124.637,66
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 0,00
40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 0,00
45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 0,00
50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0,00
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 652,33
ΣΥΝΟΛΟ 496.217,22
ΥΧ Υπόλοιπο που παραμένει στο τέλος της χρήσης 1.718.597,97

 

  1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

 

Κωδ. ESA 95 Ποσά σε ευρώ
3100 ΤΑΜΕΙΟ (3110+3120) 0,00
3110 AF.21 Μετρητά 0,00
3120 AF.21 Επιταγές 0,00
 
 
 
 
3200
 
 
 
 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (3210+3220+3230)
Α. Στην Τράπεζα της Ελλάδος
 
0,00
Β. Στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων
0,00
Γ. Στις λοιπές Τράπεζες
 
 
0,00
Δ. ΣΥΝΟΛΟ
 
 
0,00
3210 AF.22 Καταθέσεις όψεως 0,00 0,00 0,00 0,00
3220 AF.29 Λοιπές καταθέσεις 0,00 0,00 0,00 0,00
3230 AF.29 REPOS 0,00 0,00 0,00 0,00
3300 AF.4 ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ 0,00
 
3400
 
AF.331
 
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (σε ονομαστική αξία)
 
0,00
 
 
 
3500
 
 
 
ΟΜΟΛΟΓΑ (σε ονομαστική αξία) (3510+3520+3530+3540+3550+3560)
 
Α. Αρχικής διάρκειας μέχρι ενός έτους
0,00
 
Β. Αρχικής διάρκειας άνω του ενός έτους
0,00
 
Γ. ΣΥΝΟΛΟ
 
 
 
0,00
3510 AF.33 Ελληνικού Δημοσίου 0,00 0,00 0,00
3520 AF.33 Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης 0,00 0,00 0,00
3530 AF.33 Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 0,00 0,00 0,00
3540 AF.33 Εγχώριων Τραπεζών 0,00 0,00 0,00
3550 AF.33 Λοιπών εγχώριων επιχειρήσεων 0,00 0,00 0,00
3560 AF.33 Εξωτερικού 0,00 0,00 0,00

 
 
 
3600                                            ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (σε τρέχουσες τιμές) (3610+3620)
Α. Τραπεζών                        Β. Λοιπών επιχειρήσεων                              Γ. ΣΥΝΟΛΟ
0,00                                             0,00                                              0,00
 
3610                AF.511                Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο                        0,00                    0,00                        0,00
 

3620 AF.512 Μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 0,00 0,00 0,00
3700 AF.51 ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (σε τρέχουσες τιμές) 0,00
 
 
3800
 
 
AF.52
Α. Διαθεσίμων
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (αξία σε τρέχουσες τιμές)
 
 
0,00
Β. Λοιπών  
 
0,00
Γ. ΣΥΝΟΛΟ  
 
0,00
3900 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ έναντι (3910+3920+3930+3940+3950+3960) 0,00
3910 AF.7 Ελληνικού Δημοσίου 0,00
3911 AF.7 Απαιτήσεις τρέχοντος οικονομικού έτους 0,00
3912 AF.7 Απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών ετών 0,00
3920 AF.7 Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σύνδεσμοι, Δημοτικές επιχειρήσεις) (3921+3922) 0,00
3921 AF.7 Απαιτήσεις τρέχοντος οικονομικού έτους 0,00
3922 AF.7 Απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών ετών 0,00
3930 AF.7 Δημόσιων επιχειρήσεων (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ.) (3931+3932) 0,00
3931 AF.7 Απαιτήσεις τρέχοντος οικονομικού έτους 0,00
3932 AF.7 Απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών ετών 0,00
3940 AF.7 Λοιπών εγχώριων επιχειρήσεων (3941+3942) 0,00
3941 AF.7 Απαιτήσεις τρέχοντος οικονομικού έτους 0,00
3942 AF.7 Απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών ετών 0,00
3950 AF.7 Νοικοκυριών (3951+3952) 0,00
3951 AF.7 Απαιτήσεις τρέχοντος οικονομικού έτους 0,00
3952 AF.7 Απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών ετών 0,00
3960 AF.7 Εξωτερικού (3961+3962) 0,00
3961 AF.7 Απαιτήσεις τρέχοντος οικονομικού έτους 0,00
3962 AF.7 Απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών ετών 0,00

 

  1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

 

Κωδ. ESA 95 Ποσά σε ευρώ
4100 AF.51 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 0,00
4200 AF.33 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (σε ονομαστική αξία) 0,00
 
 
 
4300
Α. Από το Εσωτερικό
 
ΔΑΝΕΙΑ (4310+4320)                                                                                                         0,00
Β. Από λοιπές χώρες Ζώνης ευρώ
0,00
Γ. Από λοιπές Χώρες
 
0,00
Δ. ΣΥΝΟΛΟ
 
0,00
4310 AF.41 Αρχικής διάρκειας μέχρι ενός έτους                                                                                                         0,00 0,00 0,00 0,00
4320 AF.42 Αρχικής διάρκειας άνω του ενός έτους                                                                                                         0,00 0,00 0,00 0,00
4330 AF.4 Εκ των οποίων εγγυημένα από το Ελληνικό                                                                                                         0,00
Δημόσιο
0,00 0,00 0,00
 
4400
 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ προς (4410+4420+4430+4440+4450+4460+4470)
 
0,00
4410 AF.7 Ελληνικό Δημόσιο 0,00
4420 AF.7 Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (4421+4422) 0,00
4421 AF.7 Υποχρεώσεις τρέχοντος οικονομικού έτους 0,00
4422 AF.7 Υποχρεώσεις προηγούμενων οικονομικών ετών 0,00
4430 AF.7 Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σύνδεσμοι, Δημοτικές επιχειρήσεις) (4431+4432) 0,00
4431 AF.7 Υποχρεώσεις τρέχοντος οικονομικού έτους 0,00
4432 AF.7 Υποχρεώσεις προηγούμενων οικονομικών ετών 0,00
4440 AF.7 Δημόσιες επιχειρήσεις (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ.) (4441+4442) 0,00
4441 AF.7 Υποχρεώσεις τρέχοντος οικονομικού έτους 0,00
4442 AF.7 Υποχρεώσεις προηγούμενων οικονομικών ετών 0,00
4450 AF.7 Λοιπούς εγχώριους φορείς (Ιδιωτικές επιχειρήσεις – Προμηθευτές) (4451+4452) 0,00
4451 AF.7 Υποχρεώσεις τρέχοντος οικονομικού έτους 0,00
4452 AF.7 Υποχρεώσεις προηγούμενων οικονομικών ετών 0,00
4460 AF.7 Νοικοκυριά 0,00
4470 AF.7 Εξωτερικό 0,00

 

  1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

 

Κωδ. ESA 95 Ποσά σε ευρώ
5000 ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ (5100 μείον 5200) 1.718.597,97
5100 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ (μεταφορά του Ε1 από σελ. 3) 2.214.815,19
5200 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (μεταφορά του Ε2 από σελ. 4) 496.217,22
6000 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (6100+6200) 0,00
6100 Μεταβολή Ταμείου (μετρητών και επιταγών) 0,00
α. Τρέχοντος έτους ή τριμήνου 0,00
β. Προηγούμενου έτους ή τριμήνου 0,00
6200 Μεταβολή καταθέσεων και repos (α μείον β) 0,00
α. Τρέχοντος έτους ή τριμήνου 0,00
β. Προηγούμενου έτους ή τριμήνου 0,00
7000 ΔΙΑΦΟΡΑ(σφάλμα)(5000 μείον 6000) 1.718.597,97

 
 
 
 
 
(Ημερομηνία)                                                                            Ο υπεύθυνος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακολούθως ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να τοποθετηθούν ή να υποβάλουν ερωτήματα. Εφόσον κανένας δημοτικός σύμβουλος δε θέλησε να τοποθετηθεί, ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να προβεί στη λήψη της εγκριτικής απόφασης.
 
                 Το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου, αφού έλαβε υπόψη του:
την υπ’ αρ. 22/2020 απόφασή του (Α.Δ.Α.:6Π2ΘΩ1Τ-457) με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020,
 
την υπ’ αρ. 59/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία υποβλήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου κατά το Α΄ τρίμηνο του έτους 2020 (Α.Δ.Α.:9ΧΟΑΩ1Τ-Χ4Υ),
 
                                          Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     ΟΜΟΦΩΝΑ :
 
Εγκρίνει την έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου κατά το Α’ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2020, όπως αυτή αναλυτικά καταγράφεται παραπάνω.
 
Η απόφαση πήρε α/α 86/2020 και αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
 
   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                    Τα μέλη
ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                               ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΒΗ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
                                                                                  ZΑΜΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΔΟΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΘΑΛΗΣ
ΒΑΣΤΑΡΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΡΑΦΕΛΕΤΟΥ-ΚΟΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΤΣΟΝΙΟΥ ΑΝΝΑ
ΛΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤΣΟΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ-ΒΛΑΧΟΥΤΣΑΚΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣ.
ΡΑΦΕΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗ
 
                                                        Για την ακρίβεια
                                                     Ο Πρόεδρος του ΔΣ
                                                  
 
                                                   ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
[ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ
 
 

.