Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (09.06.2020)

Πρόσκληση

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14η / 09-06-2020

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ.
1ο Λήψη απόφασης για τον καθορισμό χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμορες επιχειρήσεις) καθώς και με δημοπρασία, μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1864/15.05.2020) “Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών”Το δημοτικό συμβούλιο κατά πλειοψηφία:
-Αποδέχεται την απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού. Η παραχώρηση της απλής χρήσης είναι δυνατή για ένα ή περισσότερα έτη, με λήξη των συμβάσεων παραχώρησης αποκλειστικά τις ημερομηνίες 31.12.2020 ή 31.12.2021 ή 31.12.2022.
 – Εγκρίνει:
1)την εκμίσθωση (έως τρία έτη) τμημάτων αιγιαλού κατόπιν διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας (για τις μη όμορες επιχειρήσεις),  η οποία θα γίνεται ως εξής :
Οι όροι της δημοπρασίας θα καθορισθούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στην οποία θα αναφέρονται τα παρακάτω:
•                    η ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας,
•                    η διάρκεια των μισθώσεων (έως τρία έτη),
•                    το εμβαδόν των προς δημοπράτηση τμημάτων,
•                    το κατώτερο τίμημα,
•                    τα δικαιολογητικά συμμετοχής κ.λπ. (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι ́ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των ΟΤΑ»).
2) την εκμίσθωση (έως τρία έτη) τμημάτων αιγιαλού με απευθείας μίσθωση στις όμορες επιχειρήσεις, η οποία θα γίνεται ως εξής :
Δικαιούμενοι την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, χωρίς δημοπρασία, έχουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της παραπάνω Κ.Υ.Α και τα οριζόμενα στο άρθρο 20, παρ. 1, του Ν.4690/30-5-2020 «Έκτακτες ρυθμίσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 2020, λόγω πανδημίας»:
Α. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), κέντρα αναψυχής ή ναυταθλητικά σωματεία αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς και επιχειρήσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής, εφόσον είναι όμοροι του αιγιαλού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, όπως αυτό ισχύει.
Β. Οι δημοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 266 του Ν. 3463/2006 (11 Α΄), μετά την ολοκλήρωση των μισθώσεων λόγω ομορότητας.
Στους έχοντες δικαίωμα να αιτηθούν την παραχώρηση απλής χρήσης άνευ δημοπρασίας, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, η δυνατότητα της απευθείας παραχώρησης παρέχεται κατά προτεραιότητα έναντι οποιουδήποτε άλλου σε αυτούς, ως όμορους, για τον έμπροσθεν της άσκησης της δραστηριότητάς τους κοινόχρηστο χώρο, με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση στον αιγιαλό, κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
Ο χώρος που δύναται να παραχωρηθεί θα οριοθετείται από τις δύο νοητές γραμμές που άγονται από τα όρια της επιχείρησης και βαίνουν κάθετα στην ακτογραμμή.
Για την απευθείας παραχώρηση απλής χρήσης, θα υποβάλλεται από τις όμορες επιχειρήσεις αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 δικαιολογητικά:
α) φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες),
β) άδεια λειτουργίας /γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση,
γ) έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές -από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει- χρήσεις, προκειμένου να επιτραπεί η παραχώρηση των χώρων του άρθρου 1 της παρούσας, και
δ) πιστοποιητικό περί μη οφειλής στον οικείο Δήμο.
Επιπλέον, θα ζητείται (ε) τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα στο οποίο να απεικονίζεται η ακριβής θέση του τμήματος αιγιαλού που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να μισθώσει έμπροσθεν της επιχείρησής του, προκειμένου να εντοπισθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ο αιτούμενος προς παραχώρηση χώρος.
Τα παραπάνω υποβαλλόμενα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στη σύμβαση παραχώρησης.
3) το ορισθέν αντάλλαγμα θα αποδίδεται κατά εξήντα τοις εκατό (60%) στον οικείο Ο.Τ.Α. και κατά σαράντα τοις εκατό (40%) στο Δημόσιο. Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020, το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό 40% του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις του άρθρου 7 της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης…»
Επίσης στο άρθρο 20, παρ. 2, του Ν.4690/30-5-2020 (“Έκτακτες ρυθμίσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 2020, λόγω πανδημίας”), το αντάλλαγμα αποδίδεται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) στον οικείο ΟΤΑ και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) στο Δημόσιο.
– Οι δημοτικοί σύμβουλοι κα Θεολόγου-Βλαχουτσάκου Φραγκίσκα και κ.Ραφελέτος Ιωάννης, ψήφισαν λευκό με την αιτιολογία ότι η ΚΥΑ όπως επί της ουσίας έχει έρθει προς ψήφιση, αφήνει εκτός των προβλέψεών της όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στο μεγαλύτερο ποσοστό επάνω στο νησί μας, αφήνοντας εκτός, τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (ενοικιαζόμενα δωμάτια/διαμερίσματα), καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφετέριες) κ.α.
84

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

[pdf-embedder url=”https://dimos.sifnos.gr/wp-content/uploads/2020/06/ΠΙΝΑΚΑΣ-ΘΕΜΑΤΩΝ-090620.pdf” title=”ΔΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 090620″]

.