Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (15.04.2020)

Πρόσκληση

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8 / 15-04-2020

ΘΕΜΑ                                                                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ.
1ο Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την 1η (υποχρεωτική) αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 6  της υπ’ αρ. 55905/2019 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών &  Εσωτερικών Αναβάλλεται η συζήτηση του θέματος 57
2ο Υποβολή προτάσεων, ενόψει της 3ης τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την από κοινού διαμόρφωση επιχειρησιακού σχεδίου δράσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της, μετά την πανδημία, περιόδου  Εγκρίνεται ομόφωνα η υποβολή προτάσεων, ενόψει της 3ης τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την από κοινού διαμόρφωση επιχειρησιακού σχεδίου δράσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της, μετά την πανδημία, περιόδου  58
3ο Υποβολή πρότασης προς το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο για συνεργασία του Δήμου Σίφνου με το ΕΜΠ, με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για το έργο «Διαμόρφωση λιμένος Καμαρών ν. Σίφνου» Εγκρίνεται ομόφωνα η υποβολή πρότασης προς το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο για συνεργασία του Δήμου Σίφνου με το ΕΜΠ, με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για το έργο «Διαμόρφωση λιμένος Καμαρών ν. Σίφνου» 59
4ο  Ορισμός νέου εκπροσώπου του Δήμου Σίφνου για τη συνομολόγηση του δανειστικού συμβολαίου με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, που αφορά στη χορήγηση στο Δήμο Σίφνου  επενδυτικού δανείου, ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με την υπ’ αρ. 82/22.4.2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός της  νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Σίφνου, Δημάρχου κας  Ναδάλη Μαρίας, για τη συνομολόγηση του δανειστικού συμβολαίου με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, που αφορά στη χορήγηση στο Δήμο Σίφνου  επενδυτικού δανείου, ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με την υπ’ αρ. 82/22.4.2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου 60
5ο Ορισμός μελών επιτροπής ενστάσεων για την προμήθεια εξοπλισμού, την κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση συστημάτων βυθιζόμενων κάδων συλλογής και αποθήκευσης απορριμμάτων & ανακυκλώσιμων υλικών, μετά την υπ’ αρ. 31/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός μελών επιτροπής ενστάσεων για την προμήθεια εξοπλισμού, την κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση συστημάτων βυθιζόμενων κάδων συλλογής και αποθήκευσης απορριμμάτων & ανακυκλώσιμων υλικών, μετά την υπ’ αρ. 31/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως εξής: κ.Φουτουλάκης Εμμανουήλ, υπάλληλος του ΚΕΠ, Πρόεδρος και μέλη: Τακτικά 1.κα Σαραμάσκου Ελένη, υπάλληλος του ΚΕΠ  2.κ.Βενιός Κων/νος, υπάλληλος της Οικ. Υπηρεσίας  του Δήμου. Αναπληρωματικά: 1.κ.Παλαιός Ζαννής, Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 2.κ.Κάραβος Σωκράτης, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του  Δήμου, 3.κ.Κορακής Νικόλαος, Προϊστάμενος των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου 61
6ο Αποδοχή ποσού 239.100,00 ευρώ από τους Κεντρικούς  Αυτοτελείς Πόρους,  σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 19426/23-03-2020 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών Εγκρίνεται ομόφωνα η αποδοχή 239.100,00 ευρώ από τους Κεντρικούς  Αυτοτελείς Πόρους,  σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 19426/23-03-2020 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών 62
7ο Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 74/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την  εκμίσθωση χώρου για το σ/β ΣΙΦΝΟΣ/Χ (6184) στην περιοχή “Άγιος Συμεών” Σίφνου Εγκρίνεται ομόφωνα η επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 74/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την  εκμίσθωση χώρου για το σ/β ΣΙΦΝΟΣ/Χ (6184) στην περιοχή “Άγιος Συμεών” Σίφνου, στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας COSMOTE 63
8ο Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σίφνου για το έτος 2020 Εγκρίνεται ομόφωνα η παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σίφνου για το έτος 2020 64
9ο Επιχορήγηση της Εταιρείας Κοινωνικής Μέριμνας Σίφνου Εγκρίνεται ομόφωνα η επιχορήγηση της Εταιρείας Κοινωνικής Μέριμνας Σίφνουσύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του προϋπολογισμό του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020 65
10ο Σχετικά με την αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Σίφνου για επιχορήγησή του, σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη στον  προϋπολογισμό του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020 Εγκρίνεται ομόφωνα η επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Σίφνουσύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του προϋπολογισμό του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020 66
11ο Σχετικά με την αίτηση του Πανσιφναϊκού Αθλητικού Συλλόγου για επιχορήγησή του, σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020 Εγκρίνεται ομόφωνα η επιχορήγηση του Πανσιφναϊκού Αθλητικού Συλλόγουσύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του προϋπολογισμό του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020 67
12ο Αίτηση κ. Ευάγγελου Απ. Γεωργούλη για χορήγηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου παραγωγού πωλητή επαγγελματία αγρότη Εγκρίνεται ομόφωνα η χορήγηση άδειας  υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου παραγωγού πωλητή επαγγελματία αγρότηστον κ.Γεωργούλη Απ. Ευάγγελο       68

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

.