Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σίφνος, 29-06-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2895

Ταχ. Δ/νση: 84003 Σίφνος

Τηλέφωνο: 2284360326

Fax: 2284031010

 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την “Προμήθεια αδρανών υλικών ” για τις ανάγκες κατασκευής πέτρινου τοιχίου στην είσοδο του χώρο στάθμευσης του Δήμου Σίφνου στον οικισμό του Φάρου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Για την κάλυψη της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί το πρωτογενές αίτημα 17REQ006176511 από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής υπηρεσίας καθώς και έχει εγκριθεί η διάθεση πίστωσης με τη απόφαση 8/2017 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σίφνου (ΑΔΑ: 609ΣΩ1Τ-898) στον ΚΑ 25.6662 (Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων).

Η πρόσκληση αφορά στην προμήθεια :

20 κυβικών άμμος λατομείου

123 σακιά ασβέστη

120 σακιά τσιμέντο 50Kg

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% να καταθέσετε οικονομική προσφορά, στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και την Παρασκευή 30/06/2017, 14:00.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η καλή και έγκαιρη εκτέλεση της σύμβασης καθώς και η οικονομική προσφορά.

Το σύνολο των παραπάνω υλικών θα παραδοθεί τμηματικά με ευθύνη του αναδόχου στον χώρο στάθμευσης του Φάρου.

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 € και θα βαρύνει τον ΚΑ 25.6662 (Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων).

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

                         Ο Δήμαρχος Σίφνου

 

 

                       Ανδρέας Ν. Μπαμπούνης

.