Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΜΠΑΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                       Σίφνος, 27-06-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ                                                                                                                                     Αρ. Πρωτ.: 2866

Ταχ. Δ/νση: 84003 Σίφνος

Τηλέφωνο: 2284360326

Fax: 2284031010

 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΜΠΑΡΑΣ

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την “Προμήθεια ανυψωτικής μπάρας ” για τις ανάγκες τοποθέτησης της σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης του Δήμου Σίφνου στον πρώην Δημοτικό ξενώνα Απολλωνίας με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Για την κάλυψη της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί το πρωτογενές αίτημα 17REQ001529775 από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής υπηρεσίας καθώς και έχει εγκριθεί η διάθεση πίστωσης με τη απόφαση 29/2017 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σίφνου (ΑΔΑ: 6ΒΜ4Ω1Τ-7ΘΣ) στον ΚΑ 20.6662 (Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων).

 

Η πρόσκληση αφορά στην προμήθεια ανυψωτικής μπάρας έξι μέτρων με φωτοκύτταρο καθώς και δέκα τηλεχειριστήρια δύο καναλιών και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την τοποθέτηση της.

 

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 3.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% να καταθέσετε οικονομική προσφορά, στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και την Πέμπτη 29/06/2017.

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η καλή και έγκαιρη εκτέλεση της σύμβασης καθώς και η οικονομική προσφορά.

 

Το σύνολο των παραπάνω υλικών θα παραδοθεί με ευθύνη του αναδόχου στον Δήμο Σίφνου.

 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % ανέρχεται στο ποσό των 3.800,00 € και θα βαρύνει τον ΚΑ 20.6662 (Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων).

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

Ο Δήμαρχος Σίφνου

 

 

 

Ανδρέας Ν. Μπαμπούνης

.