Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης μονάδων αφαλάτωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  Σίφνος, 26/06/2017

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                        Αριθμ. Πρωτ.: 2833

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

Απολλωνία – Σίφνος 84003

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

 

¨                                                                                                                                                                                                                   ΠΡΟΣ        Οικονομικούς Φορείς

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προμηθευτεί μεμβράνες αντιστροφης όσμωσης μονάδων αφαλάτωσης για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας ύδρευσης, σε βάρος του Κ.Α. 25.7131.0020 και μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 29/2017 (ΑΔΑ:6ΒΜ4Ω1Τ-7ΘΣ) για τη διάθεση πίστωσης ποσού 24.000,00 ευρώ.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης μονάδων αφαλάτωσης έχουν εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 192/15.06.2017 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1 για την Α.Α.Υ. 192/15.06.2017.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια και σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 11/2017 τεχνική περιγραφή του Δήμου Σίφνου μέχρι την 28/06/2017.

                                                                                                                                                        Ο Δήμαρχος Σίφνου

 

Ανδρέας Ν. Μπαμπούνης

.