Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

  • Αρχική
  • Προκηρύξεις
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                 Σίφνος, 26/04/2017

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                        Αριθμ. Πρωτ.: 1545

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

Απολλωνία – Σίφνος 84003

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

 

ΠΡΟΣ

Οικονομικούς Φορείς

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να διενεργήσει μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχουν εκδοθεί α) οι υπ’ αριθ. 125/04.04.2017 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και β) οι βεβαιώσεις του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1 για την Α.Α.Υ. 125/04.04.2017 (Κ.Α. 25.6277.0004).

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία και σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική περιγραφή του Δήμου Σίφνου μέχρι την 02/05/2017. 

Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνει με τηλεομοιότυπο στο 2284033076 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο s.κaravos@sifnos.gr

 

 

                                                                                                                                                      Ο Δήμαρχος Σίφνου

 

Ανδρέας Ν. Μπαμπούνης

.