Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Σίφνος, 30/03/2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 1099
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

Απολλωνία – Σίφνος 84003
Tηλ:2284360326-332
Φαξ:2284033076

                              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια δύο αντλιών κεντρικού αντλιοστασίου λυμάτων Καμαρών», προϋπολογισμού 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της 27/03/2017 μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της, να καταθέσετε οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και την 31/03/2017, 11:00 πμ.

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η καλύτερη τιμή, η κάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών και ο χρόνος παράδοσης, το εργοστάσιο κατασκευής και η χώρα προέλευσης καθώς και κάθε άλλο θετικό στοιχείο που θα παρέχει η επιλογή των αντλιών τόσο ως προς την εγκατάσταση όσο και ως προς την απρόσκοπτη μακροχρόνια λειτουργία τους.

                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

                                          ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ

.