Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Σίφνου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Σίφνου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την “Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Σίφνου” με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό, στην διαμορφούμενη μέση τιμή πώλησης του είδους στα διοικητικά όρια του Δήμου Σίφνου, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κατά την ημερομηνία παράδοσης για τις ανάγκες του δήμου Σίφνου και των Νομικών Προσώπων αυτού Ενδεικτικού προϋπολογισμού 89.900,00 με ΦΠΑ.

Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών  προσφορών η Πέμπτη 15/12/2016 και ώρα 08:00 π.μ. και  καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών η Πέμπτη   22/12/2016  και  ώρα 13:00 μ.μ. Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονική  προσφορά για όλα τα είδη όπως  αυτά προσδιορίζονται στην μελέτη 2/2016 του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών.

Για την  επιτροπή του  διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στην 62/2016 Απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Διευκρινήσεις επί των τευχών μπορούν να ζητούνται μέχρι 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι μέχρι την Δευτέρα 12/12/2016 οι οποίες θα απαντηθούν το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι μέχρι την Παρασκευή 16/12/2016 μέσω της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Η αποσφράγιση των προσφορών των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί 4 εργάσιμές ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 0,5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης κάθε ομάδας, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.4281/2014.

Ενστάσεις κατά των τευχών του διαγωνισμού θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τρίτη 29/11/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα Γραφεία  του Δήμου  Τηλ. : 2284360326-332 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η τεκμηρίωση του Διαγωνισμού (Μελέτη, Διακήρυξη, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός κ.λ.π.) βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση διεύθυνση http  ://  www  .  sifnos  .  gr

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ενδεικτικός προυπολογισμός κάντε κλικ εδώ

Μελέτη καυσίμων κάντε κλικ εδώ

Οικονομική προσφορά κάντε κλικ εδώ  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ

.