Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Περίληψη διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού για Εργολαβία Καθαριότητας σε χώρους αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ. Σίφνου

  • Αρχική
  • Προκηρύξεις
  • Περίληψη διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού για Εργολαβία Καθαριότητας σε χώρους αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ. Σίφνου

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για Εργολαβία καθαριότητας σε χώρους αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ. Σίφνου, προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α., για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου που βρίσκεται στην Απολλωνία Σίφνου – ΤΚ 840 03-την 21/05/2014, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 12:00 π.μ.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, σύμφωνα με τις προβλέψεις της διακήρυξης. Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό 733,94 €.

Ημερομηνία και ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών και για όσες αποστέλλονται ταχυδρομικά, είναι η Τετάρτη 21-05-2014 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου που βρίσκεται στην Απολλωνία Σίφνου – Τ.Κ. 840 03 – Τηλ.: 2284033707 Fax:  2284028965 e-mail: limeniko@sifnos.gr.

Ειδικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό: Για την εκτέλεση του διαγωνισμού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 3463/06 και του ΠΔ 28/80 όπως ισχύουν, ενώ οι προσφορές που θα κατατεθούν ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα ενενήντα ημερών (90), το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού, όπως και κάθε πληροφορία για αυτόν, μπορούν να ζητηθούν μέχρι και την Παρασκευή 16/5/2014 από τις 9:00 π.μ. έως και τις 13:30 μ.μ. στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου που βρίσκεται στην Απολλωνία Σίφνου – Τ.Κ. 840 03 – Τηλ.: 2284033707 Fax: 2284028965 e-mail: limeniko@sifnos.gr.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΤΡΟΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

    

.