Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
(άρθ. 206 του ν. 3584/2007, όπως ισχύει)

Αναλυτικά η Ανακοίνωση