Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση σε 5η τακτική -ειδική, διά ζώσης- συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Πρόσκληση (Αρ. πρωτ.:837/19.02.2024 – ΑΔΑ: ΕΕΕΥΩ1Τ-ΖΓΧ)

Προς

Νικόλαο Γ. Βενάκη

Εμμανουήλ Ν. Φουτουλάκη

Απόστολο Ν. Διαρεμέ, Αντιπρόεδρο

Ανδρέα Ν. Μπαμπούνη

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) Την παρ.6 άρθρο 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18,

β) Την απόφαση 2/2024 του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (ΑΔΑ: ΡΟ7ΒΩ1Τ-2ΡΨ),

Σας προσκαλώ στην 5η τακτική, ειδική – διά ζώσης, συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Σίφνου σύμφωνα με το άρθρο 74Α, παρ.1, του ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/2023, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ», στο Δημοτικό Κτίριο στο Στενό της Απολλωνίας, στις 23 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στo εξής θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  • Εισήγηση προς το Δ.Σ. του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών του Δήμου Σίφνου για το οικονομικό έτος 2024, μετά την υπ’ αρ. πρωτ.: 288/15.02.2024 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

 

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

 

Εσωτερική διανομή:

-Γραφείο Δημάρχου

-Γραφείο Αντιδημάρχων

-Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.

-Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

-Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης & Περιβάλλοντος

-Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

 

.