Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – (δια ζώσης) – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (14.11.2022)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 

Για συνεδρίαση (29η/2022, τακτική, διά ζώσης) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 1. κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
 2. κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
 3. κα Ατσόνιου Αγγ. Άννα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
 4. κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
 5. κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
 6. κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος

 

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την  παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 197/12-10-2020), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄/09.07.2022) και ειδικότερα του άρθρου 78: “Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”,

 

ΣΑΣ  ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

σε τακτική, διά ζώσης, συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ» στο Δημοτικό Κατάστημα Απολλωνίας (στο Στενό), στις 14.11.2022, ημέρα Δευτέρα & ώρα 15:00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ανάθεση σε συμβολαιογράφο, μετά την υπ΄ αρ. 796/2022 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της υπογραφής της δανειακής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σίφνου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 1.014.731,46€, για τη χρηματοδότηση του έργου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
 2. Έκδοση απόφασης για: α) έγκριση της διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το διαγωνισμό με τίτλο: «Υπηρεσία συντήρησης και αποκατάστασης δικτύου ύδρευσης Δήμου Σίφνου», β) έγκριση της μελέτης του Τ.Τ.Υ.Δ.Π. και των τεχνικών προδιαγραφών, γ) καθορισμό των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, δ) ορισμό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού/αξιολόγησης προσφορών & ε) ορισμό των μελών της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων
 3. Έγκριση ή μη της υπ’ αρ. 164/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (ΑΔΑ: 674ΣΟΡΙΦ-59Κ), που αφορά στις ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή οικονομικές καταστάσεις του ΔΛΤ χρήσης 2018
 4. Έγκριση ή μη της υπ’ αρ. 165/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (ΑΔΑ: 92Τ5ΟΡΙΦ-9Δ4), που αφορά στις ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή οικονομικές καταστάσεις του ΔΛΤ χρήσης 2019
 5. Έγκριση ή μη της υπ’ αρ. 166/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (ΑΔΑ: 9ΑΞ8ΟΡΙΦ-Ζ60), που αφορά στις ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή οικονομικές καταστάσεις του ΔΛΤ χρήσης 2020
 6. Έγκριση ή μη της υπ’ αρ. 167/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Σίφνου (ΑΔΑ: ΡΛΥΜΟΡΙΦ-0ΑΨ) με θέμα: «Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Σίφνου για την 5η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού ο.ε. 2022»

 

 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

 

.