Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου: Ανακοίνωση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

wcag

Σίφνος, 18-03-2022                      

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ                                                                                                  Αριθ. πρωτ.: 1302

Ταχ. Δ/νση: 840 03 Σίφνος

Πληροφορίες: Νίκος Κορακής

Τηλέφωνο: 2284360311

e-mail: info@sifnos.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. την παρ. 4 του άρθ. 212 του ν. 3463/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  2. την παρ. 5 του άρθ. 3 του ν. 2882/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  3. την υπ’ αριθ. πρωτ. 32861/31-07-2020 Κοινή Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: 67ΔΤΟΡ1Ι-996), με θέμα: “Τροποποίηση προς αρ. πρωτ. οικ.77838/16013/13-12-2013 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Απολλωνίας και Αρτεμώνα του Δήμου Σίφνου ν. Σίφνου νομού Κυκλάδων», λόγω ενσωμάτωσης άδειας επαναχρησιμοποίησης, λόγω βελτίωσης της οδού πρόσβασης στην ΕΕΛ και τροποποίησης του αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένων λυμάτων”,
  4. την υπ. αριθ. 597/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: ΨΛΩΙ7ΛΞ-ΛΝΥ), περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Οδοποιίας οδού πρόσβασης προς την Ε.Ε.Λ. αποχέτευσης κεντρικών οικισμών Αρτεμώνα & Απολλωνίας Δήμου Σίφνου»,
  5. την υπ. αριθ. 6 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της 29-3-2021 (ΦΕΚ 67/Α/24-4-2021) με τίτλο «Υπαγωγή στην παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και παροχή εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτριώσεων», με την οποία οι απαλλοτριώσεις του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου» υπήχθησαν στη διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικά Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων,
  6. την υπ. αριθ. 116/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σίφνου (ΑΔΑ: ΡΔΦΧΩ1Τ-ΦΚ9), περί παραλαβής της έκθεσης εκτίμησης της αξίας ακινήτων και των επικειμένων τους που τίθενται σε αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους δημόσιας ωφέλειας για το έργο της κατασκευής οδού πρόσβασης προς την Ε.Ε.Λ. Αποχέτευσης Κεντρικών Οικισμών Αρτεμώνα & Απολλωνίας του Δήμου Σίφνου,

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Την εκκίνηση των διαδικασιών για την αναγκαστική απαλλοτρίωση τμημάτων ιδιοκτησιών προκειμένου: α) να βελτιωθεί η υφιστάμενη οδός που ξεκινά από τον επαρχιακό δρόμο Απολλωνίας – Καμαρών προς την περιοχή «Μουγκού» Απολλωνίας, μήκους περίπου 590 μ. και β) να διανοιχθεί νέα οδός, μήκους περίπου 340 μ., από το σημείο που τερματίζει η προηγούμενη μέχρι το γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 290180245054/0/0, στη θέση «Κάψαλος», ιδιοκτησίας του Δήμου Σίφνου, στο οποίο θα κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Απολλωνίας και Αρτεμώνα.

Σκοπός της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης είναι η εξασφάλιση της απαιτούμενης οδικής πρόσβασης στο γήπεδο της Ε.Ε.Λ., με τη διαμόρφωση δρόμου συνολικού μήκους περίπου 930 μ. και πλάτους 5,50 μ.

Οι προς αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεις βρίσκονται εκτός του μερικά κυρωμένου Δασικού Χάρτη της ν. Σίφνου, ανήκουν σε διάφορους ιδιοκτήτες και, σύμφωνα με τον θεωρημένο Κτηματολογικό Πίνακα, έχουν συνολικό εμβαδόν 6.471,96 τ.μ.

Ο θεωρημένος Κτηματολογικός Πίνακας και το θεωρημένο Κτηματολογικό Διάγραμμα, στα οποία αναφέρονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία των προς αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεων (ΚΑΕΚ, φερόμενοι ιδιοκτήτες, όρια ιδιοκτησιών, όριο απαλλοτρίωσης, εμβαδόν απαλλοτρίωσης κ.λπ.), βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων στο Δημοτικό Κατάστημα Απολλωνίας του Δήμου Σίφνου, στο γραφείο του κ. Νικολάου Κορακή.

Με την παρούσα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν εγγράφως τυχόν απόψεις τους ή να προβούν σε προσφορά ή υπόδειξη καταλλήλων για τον σκοπό της απαλλοτρίωσης ακινήτων, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε εφημερίδα που εκδίδεται στην πρωτεύουσα του νομού Κυκλάδων και να τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Απολλωνίας του Δήμου Σίφνου. Η τοιχοκόλληση θα διενεργηθεί από 2 υπαλλήλους του Δήμου Σίφνου, οι οποίοι και θα υπογράψουν το αντίστοιχο πρακτικό.

Η παραπάνω προθεσμία των τριάντα (30) ημερών ξεκινά από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδα ή της τοιχοκόλλησής της στο κατάστημα του Δήμου Σίφνου, εάν αυτή γίνει μεταγενέστερα της δημοσίευσης.

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.