Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (08.03.2022)

TOYRISTIKH7

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Για συνεδρίαση (7η/2022, τακτική) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

  1. κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
  2. κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
  3. κα Ατσόνιου Αγγ. Άννα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
  4. κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
  5. κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
  6. κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), τις υπ’ αρ. 426/13.11.2020, 643/69472/24.09.2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και την Δ1α/ ΓΠ.οικ.66436/22-10-2021 (ΦΕΚ 4919/24-10-2021) ΚΥΑ,

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 8η Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη, ώρα 15:00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για το οικονομικό έτος 2022
  2. Υποβολή πρότασης του Δήμου Σίφνου στο πλαίσιο του πολυετούς προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης (2023-2026)
  3. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 239.100,00€ που κατανεμήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Δήμο Σίφνου, στο πλαίσιο της απόφασης κατανομής σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους από τους ΚΑΠ έτους 2022
  4. Έγκριση ή μη σύναψης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σίφνου και του Δήμου Μήλου με αντικείμενο τη θαλάσσια μεταφορά, διαχείριση & ταφή δεματοποιημένων ΑΣΑ στο ΧΥΤΑ Σίφνου, μετά το υπ’ αρ. πρωτ.  ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΣΔΑ/111987/1015/24-11-2021 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και το σχετικό αίτημα του Δήμου Μήλου

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.