Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (25.01.2022)

nature g9b34edfb9 1920

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για 3η/2022 συνεδρίαση (ειδική) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 
Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

  1. -κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
  2. -κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
  3. -κα Ατσόνιου Αγγ. Άννα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
  4. -κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
  5. -κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
  6. -κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος

 
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), τις υπ’ αρ. 426/13.11.2020, 643/69472/24.09.2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και την Δ1α/ ΓΠ.οικ.66436/22-10-2021 (ΦΕΚ 4919/24-10-2021) ΚΥΑ,
 
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
 
σε ειδική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 25η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη,  στις 12:00, για την έκδοση απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
 

  • Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Σίφνου (Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2022, ύστερα από την υπ’ αρ. 192/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Σίφνου για το οικονομικό έτος 2022  (ΑΔΑ: ΨΕΩΗΩ1Τ-Α7Θ) και την υπ’ αρ. πρωτ. 2480/20.01.2022 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

 
                                           H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου                       
 
 
ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.