Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση Συνεδρίασης – σε κατεπείγουσα, μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (21.01.2022)

OIKON.1

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση (1η/2022, κατεπείγουσα) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 
Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

  1. -κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
  2. -κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
  3. -κα Ατσόνιου Αγγ. Άννα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
  4. -κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
  5. -κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
  6. -κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος

 
Ύστερα από την υπ΄ αρ. πρωτ. 2662/20.01.2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί επικύρωσης της εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σίφνου (ΑΔΑ: 9ΖΨΑΟΡ1Ι-4ΕΨ) και αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), τις υπ’ αρ. 426/13.11.2020, 643/69472/24.09.2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και την Δ1α/ ΓΠ.οικ.66436/22-10-2021 (ΦΕΚ 4919/24-10-2021) ΚΥΑ,
 
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
 
σε κατεπείγουσα, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 21η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή,  στις 14:00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου
  2. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής του αιτήματος την 21η Ιανουαρίου 2022)

 

                                           H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου                       

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.