Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δελτίο τύπου: Έκδοση κανονιστικής  απόφασης του  Δήμου Σίφνου για το έτος 2022 

drop1

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έκδοση κανονιστικής  απόφασης του  Δήμου Σίφνου για το έτος 2022 

 
Σας γνωρίζουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου, αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 79 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006, Φ.Ε.Κ. 114Α΄/8.6.2006) καθώς και το άρθρο 72  του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ (Ν. 3852/2010, Φ.Ε.Κ. 87 Α΄ /7΄.6.2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προέβη στη λήψη κανονιστικής  απόφασης  για το έτος 2022 με την οποία ρυθμίζεται το θέμα που αφορά στην απαγόρευση της υδροδότησης κολυμβητικών δεξαμενών από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης.
 
 
 
Συγκεκριμένα σας γνωρίζουμε τα εξής:
Αρ. απόφασης Δ.Σ. 182/2021: Για την απαγόρευση της υδροδότησης κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες) εφαρμόζονται τα παρακάτω:
1.Απαγορεύεται η υδροδότηση των κολυμβητικών δεξαμενών σε όλο το νησί από την ανάρτηση της απόφασης και ως το τέλος του έτους.
     2.Σε περίπτωση που κάποιος χρησιμοποιήσει νερό από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης για το γέμισμα κολυμβητικής δεξαμενής, θα κληθεί να καταβάλει πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€).
3.Θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) σε περίπτωση κλοπής νερού για υδροδότηση πισίνας με παρέμβαση πριν από τον υδρομετρητή.
4.Θα ορισθεί, με απόφαση Δημάρχου, τριμελής επιτροπή που θα δύναται να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους.
 
Το μέτρο προτείνεται για την εξοικονόμηση του πολύτιμου αγαθού του νερού, προκειμένου να καλύπτονται με επάρκεια οι βασικές ανάγκες ύδρευσης για οικιακή και επαγγελματική χρήση.
Το πλήρες κείμενο της απόφασης  με αρ. 182/2021 θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο μας (τηλ. επικ.: 2284033030, 2284360328 / e-mail: f.hrysou@sifnos.gr).
 
 
 
Σίφνος, 13.01.2022

Για το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου

Ο Πρόεδρος

 

ΧΡΥΣΙΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

.