Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Απόφαση Δημάρχου: Διακοπή μαθημάτων στο Δημοτικό Σχολείο Σίφνου (13-14/01-2022)

.jpg

ΑΔΑ: 970ΩΩ1Τ-21Η

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Αριθ. Απόφασης 1/2022)

ΘΕΜΑ: Διακοπή μαθημάτων στο Δημοτικό Σχολείο Σίφνου λόγω συνθηκών που καθιστούν δυσχερή την παραμονή των μαθητών σε αυτό

Η Δήμαρχος Σίφνου,

Έχοντας υπόψη:

  1. το άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. στ υποπεριπτ. 27 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/08-062006), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/07-062010),
  2. την παρ. 1 του άρθρου 282 του ν. 3852/2010,
  3. την παρ. 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» (ΦΕΚ 109 Α΄/01-08-2017, διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 112 Α΄/04-08-2017),
  4. το γεγονός ότι συντρέχουν προσωρινά συνθήκες που καθιστούν δυσχερή την παραμονή των μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο Σίφνου, λόγω συνεχούς εισροής όμβριων στους εσωτερικούς χώρους του, εξαιτίας έντονων βροχοπτώσεων,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 
Τη διακοπή των μαθημάτων στο Δημοτικό Σχολείο Σίφνου, την Πέμπτη 13 και την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022 ,λόγω συνθηκών που καθιστούν δυσχερή την παραμονή των μαθητών σε αυτό.
 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου
  2. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
  3. Δημοτικό Σχολείο Σίφνου
.