Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (31.12.2021)

31.12

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση (39η τακτική) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 
Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 1. -κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
 2. -κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
 3. -κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος
 4. -κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
 5. -κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
 6. -κ. Συνοδινό Γ. Θαλή – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος

 
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), τις υπ’ αρ. 426/13.11.2020, 643/69472/24.09.2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και την Δ1α/ ΓΠ.οικ.66436/22-10-2021 (ΦΕΚ 4919/24-10-2021) ΚΥΑ,  
 
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ
 
σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 31η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή,  στις 10:00 π.μ., για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

 1. Έκδοση απόφασης για την παραλαβή της έκθεσης εκτίμησης που αφορά στον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας γεωτεμαχίου της Κοινότητας Αρτεμώνα του Δήμου Σίφνου (στη θέση «Αγία Άννα»), μετά την υπ’ αρ. 134/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αρ. 174/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 2. Έκδοση απόφασης, σύμφωνα με την παρ. 1 και 2 του άρθρου 176 του Ν. 4876/2021 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 251/23-12-2021), για την παράταση -μέχρι τις 31.3.2022- των συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δήμο Σίφνου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 214/2020)
 3. Ανάθεση σε δικηγόρο της διοικητικής και νομικής υποστήριξης του Δήμου Σίφνου ως προς τη διαδικασία κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, για λόγους δημόσιας ωφέλειας, των ακινήτων και των επικειμένων τους που τίθενται σε απαλλοτρίωση στο πλαίσιο του έργου κατασκευής της οδού πρόσβασης προς την Ε.Ε.Λ. Αποχέτευσης Κεντρικών Οικισμών Αρτεμώνα & Απολλωνίας του Δήμου Σίφνου
 4. Έκδοση απόφασης για την παράταση ή μη της από 14.4.2021 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σίφνου και της εταιρείας με την επωνυμία «Σ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία αφορά στην εναπόθεση ανακυκλώσιμων υλικών σε αδειοδοτημένο χώρο της εταιρείας στη θέση «ΚΟΥΡΤΣΟΥΔΙ» και στη μεταφόρτωση των ανακυκλώσιμων υλικών
 5. Έκδοση απόφασης για την παράταση ή μη της από 2.9.2021 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σίφνου και της εταιρείας με την επωνυμία «Σ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία αφορά στη λειτουργία του ΧΥΤΑ
 6. Έκδοση απόφασης για την παράταση ή μη της από 20.9.2021 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σίφνου και της εταιρείας με την επωνυμία «Miles Away Travel» για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Μίσθωση μεταφορικού μέσου με οδηγό για τη μεταφορά μαθητών»

 
 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.