Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (24.12.2021)

.jpg

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση (37η τακτική) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 
Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

  1. -κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
  2. -κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
  3. -κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος
  4. -κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
  5. -κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
  6. -κ. Συνοδινό Γ. Θαλή – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος

 
Λαμβάνοντας υπόψη τις αρ. 426/13.11.2020, 643/69472/24.09.2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/ ΓΠ.οικ.66436/22-10-2021 (ΦΕΚ 4919/24-10-2021) ΚΥΑ,  
 
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ
 
σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 24η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή,  στις 11:00π.μ., για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

  1. Έκδοση απόφασης για την υποβολή αιτήματος στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» για τη χρηματοδότηση του ενταγμένου έργου: «Προμήθεια συστήματος ελέγχου καταναλώσεων, βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών πόσιμου νερού του Δήμου Σίφνου» (μεταφορά από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)
  2. Έγκριση του Πρακτικού Ι περί αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς και περί έγκρισης των εγγυητικών συμμετοχής για τον Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  142763)
  3. Έκδοση απόφασης ύστερα από την υπ’ αρ. 229.2.1/17.12.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου περί ένταξης της Πράξης “Αποκατάσταση δημοτικού κτιρίου και επανάχρησή του ως εκθεσιακός χώρος στον οικισμό Απολλωνίας Δήμου Σίφνου” στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»: α) Σύμφωνο αποδοχής των όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης (ΣΑΠΟ) και της χρηματοδότησης ύψους 131.600,00€, β) Εξουσιοδότηση νομίμου εκπροσώπου του Δήμου Σίφνου για τις περαιτέρω ενέργειες
  4. Έγκριση ή μη της υπ’ αρ. 149/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου περί της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ΔΛΤ οικονομικού έτους 2021

 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.