Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση Συνεδρίασης – σε κατεπείγουσα, μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (01.12.2021)

 

                                                                                           Αριθ. πρωτ.: -6893-

                                                                                    

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Για συνεδρίαση (35η κατεπείγουσα) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 
Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

  1. -κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
  2. -κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
  3. -κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος
  4. -κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
  5. -κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
  6. -κ. Συνοδινό Γ. Θαλή – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος

 
Λαμβάνοντας υπόψη τις αρ. 426/13.11.2020, 643/69472/24.09.2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/ ΓΠ.οικ.66436/22-10-2021 (ΦΕΚ 4919/24-10-2021) ΚΥΑ,  
 
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ
σε κατεπείγουσα, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 1η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, στις 11:00, για την έκδοση απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
 

  • Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου, ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 87638/29.11.2021 απόφαση του ΥΠΕΣ περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 60923/31.10.2018 ενταγμένης Πράξης του Δήμου Σίφνου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» -στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού»-, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 3940/26.8.2020 αίτημα του Δήμου Σίφνου

 
 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

ΠΑΤΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΣ