Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (24.11.21)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση (34η τακτική) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 
Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 1. -κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
 2. -κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
 3. -κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος
 4. -κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
 5. -κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
 6. -κ. Συνοδινό Γ. Θαλή – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος

 
Λαμβάνοντας υπόψη τις αρ. 426/13.11.2020, 643/69472/24.09.2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/ ΓΠ.οικ.66436/22-10-2021 (ΦΕΚ 4919/24-10-2021) ΚΥΑ,  
 
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ
 
σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 24η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, στις 12:00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 

 1. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο εισήγησης περί καθορισμού των συντελεστών τελών Ύδρευσης & Αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2022
 2. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο εισήγησης περί καθορισμού του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού για το οικονομικό έτος 2022
 3. Έκδοση απόφασης για τον καθορισμό τελών & δικαιωμάτων νεκροταφείων για το οικονομικό έτος 2022
 4. Υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό λοιπών τελών (χρήσης κοινόχρηστων χώρων κ.λπ.) για το οικονομικό έτος 2022
 5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την απαγόρευση υδροδότησης από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες) για το έτος 2022
 6. Ανανέωση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σίφνου και του Ο.Α.Ε.Δ. για τη λειτουργία γραφείου ανταποκριτή στο Δήμο μας

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ