Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (18.11.21)

OIK.EΠ.33

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση (33η τακτική) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 
Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 1. -κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
 2. -κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
 3. -κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος
 4. -κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
 5. -κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
 6. -κ. Συνοδινό Γ. Θαλή – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος

 
Λαμβάνοντας υπόψη τις αρ. 426/13.11.2020, 643/69472/24.09.2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/ ΓΠ.οικ.66436/22-10-2021 (ΦΕΚ 4919/24-10-2021) ΚΥΑ,  
 
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ
 
σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 18η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη, στις 15:00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού 4 με θέμα: ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΨΙΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ» ΜΕ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 77687, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 962.461,00 ευρώ (προ Φ.Π.Α.)
 2. Έγκριση ή μη του πρακτικού 4 με θέμα: ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΨΙΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ» ΜΕ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 77731, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.083.351,00 ευρώ (προ Φ.Π.Α.)
 3. Ανάθεση σε δικηγόρο διερεύνησης της υπόθεσης που αφορά στην αίτηση της κας Ευαγγελίας Μάναλη για πιθανή καταπάτηση δρόμου στην περιοχή της Καταβατής, ύστερα από την υπ’ αρ. 210/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου
 4. Ανάθεση σε συμβολαιογράφο της σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης και καταχώρισης στο Κτηματολογικό Γραφείο ακινήτου στη θέση «Αγία Βαρβάρα» Απολλωνίας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 105/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από το Δήμο για την επέκταση του κοιμητηρίου
 5. Ανάθεση σε πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων της εκπόνησης έκθεσης εκτίμησης για τον προσδιορισμό της αξίας γεωτεμαχίου που βρίσκεται στη Διοικητική Περιφέρεια της Κοινότητας Αρτεμώνα του Δήμου Σίφνου, στη θέση «Αγία Άννα», μετά την υπ’ αρ. 134/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, με σκοπό την αγορά του από το Δήμο Σίφνου
 6. Έγκριση επί της αρχής της υπηρεσίας: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας κατά την τουριστική περίοδο στο Δήμο Σίφνου», στο πλαίσιο της από 16.8.2021 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σίφνου και του οικονομικού φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

 
 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.