Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση Συνεδρίασης – σε κατεπείγουσα, μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (29.10.2021)

10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Σίφνος, 27.10.2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                    Αριθ. πρωτ.: -6197-
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ                                                                                     
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΙΦΝΟΥ
 
Ταχ. Δ/νση: 840 03 Σίφνος
Πληροφορίες: Μαρία Εμμ. Ναδάλη                                                    
Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικ. Επιτροπής
Τηλέφωνο: 2284033077 – 6980975820
email: mayor@sifnos.gr
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση (31η κατεπείγουσα) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου
Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

  1. -κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
  2. -κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
  3. -κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος
  4. -κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
  5. -κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
  6. -κ. Συνοδινό Γ. Θαλή – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), καθώς και την  υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 32η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» (Α.Δ.Α.: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4), 

ΣΑΣ  ΠΡΟΣΚΑΛΩ 

σε κατεπείγουσα, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 29η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή, στις 10:00, για την έκδοση απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  • Έκδοση απόφασης για την επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου, ύστερα από την υπ’ αρ. 16/2021 σχετική απόφαση της Επιτροπής, για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου 
ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.