Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση Συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (06.10.21)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση (29η τακτική) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 
Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 1. -κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
 2. -κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
 3. -κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος
 4. -κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
 5. -κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
 6. -κ. Συνοδινό Γ. Θαλή – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος

 
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), καθώς και την  υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 32η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» (Α.Δ.Α.: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4),
 
 
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ
 
σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 6η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, στις 15:00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

 1. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Σίφνου και της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Φυλής για την Πράξη: «Βελτίωση οδού προς Όρμο Βρουλίδια Σίφνου»
 2. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο για το έργο: «Αποκατάσταση δημοτικού κτιρίου και επανάχρησή του ως εκθεσιακού χώρου στον οικισμό Απολλωνίας Δήμου Σίφνου», στο πλαίσιο του Μέτρου 2: «Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο» (υπομέτρο 2.5 «Ανακαίνιση και διαμόρφωση κτιρίων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία Ο.Τ.Α. με στόχο την επανάχρησή τους για την κάλυψη αναγκών εγκατάστασης κοινωνικών, πολιτιστικών ή εν γένει αναπτυξιακών δραστηριοτήτων)
 3. Έκδοση απόφασης για την παραλαβή των θεωρημένων τευχών προεκτιμήσεων για τη μελέτη με τίτλο: «Μελέτη για τη Λειτουργική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Σίφνου», σύμφωνα με το υπ’ αρ. 107426/3202/29.09.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων
 4. Έκδοση απόφασης για την κάλυψη θέσεων εποχικού προσωπικού υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα που δεν καλύφθηκαν με την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021
 5. Εξειδίκευση πιστώσεων: α) συνολικού ποσού 1.060,00€, για τη συμμετοχή του Δήμου στην Ενεργειακή Κοινότητα Σίφνου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 106/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, β) συνολικού ποσού 2.200,00€, για την προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού

 
 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ