Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου: Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς με τίτλο: «Έλεγχος, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων δημοτικών κτιρίων»

PYROSB

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Σίφνου σκοπεύει να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Έλεγχος, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων δημοτικών κτιρίων». Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης αφορά στις εργασίες ελέγχου της καλής λειτουργίας, συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων δημοτικών κτιρίων ή και προμήθειας νέων όπου απαιτείται. Συγκεκριμένα:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τιμή/ τεμάχιο για έλεγχο* Τιμή/τεμάχιο για εκτεταμένη
συντήρηση*
Τιμή/τεμάχιο για προμήθεια καινούργιου
1 Πυροσβεστήρας 3 kg ξηράς σκόνης
2 Πυροσβεστήρας 6 kg ξηράς σκόνης
3 Πυροσβεστήρας 12 kg ξηράς σκόνης
4 Πυροσβεστήρας 25 kg τροχήλατος ξηράς σκόνης
5 Πυροσβεστήρας 50 kg τροχήλατος ξηράς σκόνης
6 Πυροσβεστήρας 2 kg CO2
7 Πυροσβεστήρας 5-6 kg CO2
8 Πυροσβεστήρας 6 kg τοπικής εφαρμογής
9 Πυροσβεστήρας 12 kg τοπικής εφαρμογής
10 Πυροσβεστήρας οροφής 6 kg
11 Πυροσβεστήρας οροφής 12 kg
12 Πυροσβεστήρας 3 λίτρα AFFF
13 Πυροσβεστήρας 6 λίτρα AFFF
14 Πυροσβεστήρας 9 λίτρα AFFF

 
Η οικονομική σας προσφορά θα αναφέρεται στο συνολικό κόστος της παραπάνω υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και θα πρέπει να είναι ενυπόγραφη και με τα στοιχεία της επιχείρησης (Επωνυμία, Διεύθυνση, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.). Μαζί, απαιτείται η προσκόμιση των εξής σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων συμμετοχής, σε ισχύ: Ασφαλιστική ενημερότητα, Φορολογική ενημερότητα και Υπεύθυνη Δήλωση Ποινικού Μητρώου.
Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή 17-09-2021 και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Σίφνου: m.sardi@sifnos.gr
 
Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Σίφνου, οικονομικού έτους 2021, και συγκεκριμένα από τον Κ.Α.: 70.6262.0012 με τίτλο «Συντήρηση εξοπλισμού πυροπροστασίας». Για το  σκοπό αυτό έχει εκδοθεί το υπ’ αρ. πρωτ.: 5322/08-09-2021 Πρωτογενές Αίτημα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος (ΑΔΑΜ: 21REQ009176083), το οποίο έχει εγκριθεί από την υπ’ αρ. πρωτ.: 5327/08-09-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 291/2021 (με ΑΔΑ: Ψ9Τ4Ω1Τ-9ΣΠ και ΑΔΑΜ: 21REQ009181293).
 

Ο Αντιδήμαρχος Σίφνου

Γεώργιος Κ. Γεωργούλης

 
ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 
 

.