Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου: Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς με τίτλο: «Μίσθωση μεταφορικών μέσων για την μεταφορά μαθητών»

LEOF

Σίφνος, 13-09-2021

                                                                           Αρ. Πρωτ.:  -5413-

 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Σίφνου σκοπεύει να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Μίσθωση μεταφορικών μέσων για την μεταφορά μαθητών». Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί η μίσθωση λεωφορείου δημοσίας χρήσης είκοσι (20) θέσεων για την μεταφορά μαθητών από τον οικισμό «Βαθύ» προς τις σχολικές μονάδες της Σίφνου, καθώς και την επιστροφή τους στον οικισμό.
Τονίζεται ότι το όχημα οφείλει να τηρεί όλες τις προϋποθέσεις από την κείμενη νομοθεσία για μεταφορά επιβατών/μαθητών, καθώς και όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Ακόμα, θα πρέπει να φέρει κλιματισμό και θέρμανση, ανακλινόμενα καθίσματα και ζώνες ασφαλείας.
Ο εκτιμώμενος αριθμός των προβλεπόμενων δρομολογίων ανέρχεται σε 68 εκπαιδευτικές ημέρες.
 
Η οικονομική προσφορά θα αναφέρεται στο συνολικό κόστος της υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με την μορφή κόστους ανά δρομολόγιο και θα πρέπει να είναι ενυπόγραφη και με τα στοιχεία της επιχείρησης (Επωνυμία, Διεύθυνση, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.). Μαζί, απαιτείται η προσκόμιση των εξής σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων συμμετοχής, σε ισχύ: Ασφαλιστική ενημερότητα, Φορολογική ενημερότητα και Υπεύθυνη Δήλωση Ποινικού Μητρώου.
Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή 17-09-2021 και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Σίφνου: m.sardi@sifnos.gr
 
Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Σίφνου, οικονομικού έτους 2021, και συγκεκριμένα από τον Κ.Α.: 15.6698 με τίτλο «Δαπάνες για την αντιμετώπιση της πανδημίας από τον COVID-19». Για το  σκοπό αυτό έχει εκδοθεί το υπ’ αρ. πρωτ.: 5389/13-09-2021 Πρωτογενές Αίτημα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος (με ΑΔΑΜ: 21REQ009192355), το οποίο έχει εγκριθεί από την υπ’ αρ. πρωτ.: 5229/02-09-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 294/2021 (με ΑΔΑ: Ω1Λ9Ω1Τ-1ΨΜ και ΑΔΑΜ: 21REQ009196069).
 

Η Δήμαρχος Σίφνου

 

Μαρία Εμμ. Ναδάλη

.