Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση Συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (10.09.2021)

DIMOS 8

 
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), καθώς και την  υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 32η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» (Α.Δ.Α.: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4),
 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ

 σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 10η  Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή,
στις 14:30, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

  1. Έγκριση του Πρακτικού Ν. 3  περί αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης για το διαγωνισμό με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ

ΣΑΡΩΘΡΩΝ 0,5m3” (Α/Α  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 108638), προϋπολογισμού 120.400,00 € (προ Φ.Π.Α.)

  1. Εξειδίκευση πίστωσης, μετά και την υπ’ αρ. 109/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συμμετοχή του Δήμου Σίφνου στον 1ο αγώνα σφαιροβολίας, ο οποίος διοργανώνεται στο νησί μας από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων στις 25 Σεπτεμβρίου 2021
  2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2021  
  3. Παράταση των συμβάσεων, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 59919/10.8.2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, του προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. που προσλήφθηκε στο Δήμο Σίφνου για την αποτροπή διάδοσης του COVID-19  
  4. Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση συστημάτων βυθιζόμενων κάδων συλλογής και αποθήκευσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σίφνου, συνολικού προϋπολογισμού 152.300,00€ (Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II): α) Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,

β) Έγκριση της μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών, γ) Καθορισμός των  όρων της διακήρυξης, δ) Ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού/αξιολόγησης προσφορών & ε) Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων
 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.