Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου: Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς με τίτλο : «Καθαρισμός και απολύμανση κλιματιστικών μονάδων σχολικών κτιρίων»

air conditioning 3383278 1920κλιμα

Σίφνος, 19-08-2021

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ                                                                             Αρ. Πρωτ.:  -5040-

Ταχ. Δ/νση      : 84003 Σίφνος
Πληροφορίες : Τ.Τ.Υ.Δ.Π.  –  Γεώργιος Κ. Γεωργούλης:(Αντιδήμαρχος)
Τηλέφωνο      : 2284360327  –  6984617653
ΠΡΟΣ:

  1. ΜΠΑΤΊΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  2. ΣΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  3. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Σίφνου σκοπεύει να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός και απολύμανση κλιματιστικών μονάδων σχολικών κτιρίων». Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
 
Στο περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης περιλαμβάνονται οι εργασίες ελέγχου, συντήρησης, καθαρισμού και απολύμανσης με ειδικό αντιμικροβιακό υγρό, των συστημάτων κλιματισμού (εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες) των παρακάτω σχολικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σίφνου:

  • Παιδικός Σταθμός Καμαρών,
  • Νηπιαγωγείο Απολλωνίας,
  • Νηπιαγωγείο Αρτεμώνα,
  • Δημοτικό Σχολείο Σίφνου (Φυρόγια),
  • Γυμνάσιο – Λύκειο Σίφνου.

 
Η οικονομική προσφορά θα αναφέρεται στο συνολικό κόστος των εργασιών συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με την μορφή τιμής ανά μονάδα (εσωτερική και εξωτερική) και θα πρέπει να είναι ενυπόγραφη και με τα στοιχεία της επιχείρησης (Επωνυμία, Διεύθυνση, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.). Μαζί, απαιτείται η προσκόμιση των εξής σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων συμμετοχής, σε ισχύ: Ασφαλιστική ενημερότητα, Φορολογική ενημερότητα και Υπεύθυνη Δήλωση Ποινικού Μητρώου.
Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέχρι την Πέμπτη 26-08-2021 και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Σίφνου: m.sardi@sifnos.gr
 
Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Σίφνου, οικονομικού έτους 2021, και συγκεκριμένα από τον Κ.Α.: 15.6698 με τίτλο «Δαπάνες για την αντιμετώπιση της πανδημίας από τον COVID-19». Για το  σκοπό αυτό έχει εκδοθεί το υπ’ αρ. πρωτ.: 1771/07-04-2021 Πρωτογενές Αίτημα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος (με ΑΔΑΜ: 21REQ008440901), το οποίο έχει εγκριθεί από την υπ’ αρ. πρωτ.: 1884/09-04-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 119/2021 (με ΑΔΑ: ΡΠΑΗΩ1Τ-ΨΕ4 και ΑΔΑΜ: 21REQ008451052).

Ο Αντιδήμαρχος Σίφνου

 

Γεώργιος Κ. Γεωργούλης

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

.