Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου: Πρόσκληση Οικονομικής Προσφοράς με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας λειτουργίας ΧΥΤΑ Δήμου Σίφνου»

.jpg

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                             Σίφνος, 09-08-2021
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ                                                                                     Αρ. Πρωτ.:  -4855-
Ταχ. Δ/νση        : 84003 Σίφνος
Πληροφορίες   : Τ.Τ.Υ.Δ.Π. – Γεώργιος Κ. Γεωργούλης
Τηλέφωνο        : 2284360327
 
 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Σίφνου σκοπεύει να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας λειτουργίας ΧΥΤΑ Δήμου Σίφνου». Αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης υπηρεσίας περιγράφονται στην ακόλουθη Τεχνική Περιγραφή. Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
 
Η οικονομική προσφορά θα αναφέρεται στο συνολικό κόστος ανά μήνα της υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Το χρονικό διάστημα ισχύος της υπηρεσίας προβλέπεται από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης και έως το τέλος του έτους Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι ενυπόγραφη και με τα στοιχεία της επιχείρησης (Επωνυμία, Διεύθυνση, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.). Απαραίτητα, θα πρέπει να δηλωθεί ο χειριστής μηχανήματος ο οποίος θα κατέχει την  απαιτουμένη άδεια χειριστή μηχανήματος έργου για τον ερπυστριοφόρο φορτωτή του Δήμου Σίφνου. Μαζί, απαιτείται η προσκόμιση των εξής σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων συμμετοχής, σε ισχύ: Ασφαλιστική ενημερότητα, Φορολογική ενημερότητα και Υπεύθυνη Δήλωση Ποινικού Μητρώου.
Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέχρι την Δευτέρα 16-08-2021 και ώρα 14:00:

 
Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Σίφνου, οικονομικού έτους 2021, και συγκεκριμένα από τον Κ.Α.: 20.6117.0001 με τίτλο: «Σύναψη σύμβασης για την λειτουργία ΧΥΤΑ Δήμου Σίφνου». Για το  σκοπό αυτό έχει εκδοθεί το υπ’ αρ. πρωτ.: 4612/28-07-2021 Πρωτογενές Αίτημα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος (ΑΔΑΜ: 21REQ008997375), το οποίο έχει εγκριθεί από την υπ’ αρ. πρωτ.: 4633/29-07-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 254/2021 (με ΑΔΑ: 6ΦΣΛΩ1Τ-Ρ4Ι και ΑΔΑΜ: 21REQ009005263).
 
 

Ο Αντιδήμαρχος Σίφνου

  

Γεώργιος Κ. Γεωργούλης

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 

.