Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση Συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (22.06.21)

DIMOS1

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), καθώς και την  υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 32η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» (Α.Δ.Α.: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4),
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ
σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 22η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη, στις 09:00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

  1. Ανάθεση σε συμβολαιογράφο της 1ης πρόσθετης πράξης επί του υπ’ αρ. 228/23-12-2020 δανειστικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών κας Αγγελικής Παπαευαγγέλου του Θωμά, που αφορά στον προσδιορισμό του ποσού του τοκοχρεολυτικού δανείου που έχει χορηγηθεί στο Δήμο Σίφνου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια φορητής μονάδας αφαλάτωσης για θαλασσινό νερό με αντίστροφη ώσμωση δυναμικότητας 1.000κ.κ./ημέρα»
  2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2021
  3. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ της ΠΕΔ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ, β) τη συμμετοχή του Δήμου Σίφνου στον Αναπτυξιακό Οργανισμό της ΠΕΔ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ, γ) την έγκριση του σχεδίου Καταστατικού του Αναπτυξιακού Οργανισμού, δ) την έγκριση της εισφοράς για τη συμμετοχή του Δήμου Σίφνου στο Μετοχικό Κεφάλαιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού της ΠΕΔ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ και ε) την παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες (υπογραφή συμβολαιογραφικού εγγράφου, καταχώριση στο ΓΕΜΗ, έκδοση Α.Φ.Μ. κ.λπ.)

 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.