Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου : Πρόσκληση Οικονομικής Προσφοράς για την παροχή μικρού μηχανήματος

ΑΔΑ: ΨΡΗΟΩ1Τ -ΕΚΚ

Σίφνος, 01-06-2021
 Αρ. Πρωτ.: -3301-

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Σίφνου σκοπεύει να προβεί στην σύναψη σύμβασης για την παροχή μικρού μηχανήματος με σκοπό την εκτέλεση μικρής κλίμακας εκσκαφικών εργασιών όποτε απαιτείται. Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
 
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση, αφορούν στην παροχή μικρού εκσκαφικού μηχανήματος μαζί με οδηγό, για την εκτέλεση εργασιών διάνοιξης μικρών τάφρων, για λόγους συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών που προκύπτουν σε δίκτυα Κοινής Ωφέλειας του Δήμου Σίφνου. Οι εν λόγω εργασίες θα πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο υδραυλικό της Υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης, ενώ η ισχύς της σύμβασης θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.
 
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται στο κόστος εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα είναι τυποποιημένη στην μορφή τιμής ανά ώρα εργασίας.
Οι προσφορές θα πρέπει να είναι ενυπόγραφες και με τα στοιχεία της επιχείρησης (Επωνυμία, Διεύθυνση, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.). Μαζί, απαιτείται η προσκόμιση των εξής σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων συμμετοχής, σε ισχύ: Ασφαλιστική ενημερότητα, Φορολογική ενημερότητα και Υπεύθυνη Δήλωση Ποινικού Μητρώου.
Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέχρι την Τετάρτη 16-06-2021 και ώρα 14:00:

 
Περαιτέρω διευκρινίσεις για το αντικείμενο των εργασιών μπορούν να δοθούν από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Σίφνου, οικονομικού έτους 2021 και συγκεκριμένα από τον Κ.Α.: 30.6162.0001 με τίτλο «Δαπάνες διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων». Για την συγκεκριμένη υπηρεσία έχει εκδοθεί το υπ’ αρ. πρωτ.: 2079/16-04-2021 Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 21REQ008480956 το οποίο έχει εγκριθεί από την υπ’ αρ. πρωτ.: 2140/19-04-2021 ΑΑΥ 150/2021 με ΑΔΑΜ: 21REQ008492757.

Ο Αντιδήμαρχος Σίφνου

Γεώργιος Κ. Γεωργούλης