Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου : Υποβολή Οικονομικής Προσφοράς για την προμήθεια  δύο (2) αντλιών και ενός (1) ηλεκτρολογικού πίνακα ελέγχου

cost 4164570 1920

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Σίφνου σκοπεύει να προβεί στην προμήθεια  δύο (2) αντλιών και ενός (1) ηλεκτρολογικού πίνακα ελέγχου για την αναβάθμιση της λειτουργίας αντλιοστασίων δικτύου πλήρωσης δεξαμενής πόσιμου νερού στην Κοινότητα Αρτεμώνα του Δήμου Σίφνου. Το περιεχόμενο της προμήθειας περιγράφεται αναλυτικά στην παρακάτω επισυναπτόμενη Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
 
Η οικονομική προσφορά θα αναφέρεται στο συνολικό κόστος της προμήθειας συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα πρέπει να είναι ενυπόγραφη και με τα στοιχεία της επιχείρησης (Επωνυμία, Διεύθυνση, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.). Μαζί, απαιτείται η προσκόμιση των εξής σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων συμμετοχής, σε ισχύ: Ασφαλιστική ενημερότητα, Φορολογική ενημερότητα και Υπεύθυνη Δήλωση Ποινικού Μητρώου.
Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέχρι την Τρίτη 15-06-2021 και ώρα 14:00:

Περαιτέρω διευκρινίσεις για το αντικείμενο μπορούν να χορηγηθούν στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος.
Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Σίφνου, οικονομικού έτους 2021, και συγκεκριμένα από τον Κ.Α.: 63.7131.0004 με τίτλο «Προμήθεια αντλιών μονάδων αφαλάτωσης». Για το  σκοπό αυτό έχει εκδοθεί το υπ’ αρ. πρωτ.: 3187/26-05-2021 Πρωτογενές Αίτημα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος (ΑΔΑΜ: 21REQ008668785), το οποίο έχει εγκριθεί από την υπ’ αρ. πρωτ.: 3215/27-05-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 206/2021 (με ΑΔΑ: ΩΙΜΩΩ1Τ-ΘΗΠ και ΑΔΑΜ: 21REQ008675087).

 

Ο Αντιδήμαρχος Σίφνου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γενικά Χαρακτηριστικά
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια αντλιών και ενός ηλεκτρολογικού πίνακα ελέγχου για την αναβάθμιση της λειτουργίας αντλιοστασίων δικτύου πλήρωσης δεξαμενής πόσιμου νερού στην Κοινότητα Αρτεμώνα του Δήμου Σίφνου.
 
Περιγραφή προμήθειας
Οι συγκεκριμένες αντλίες και ο ηλεκτρολογικός πίνακας είναι απολύτως απαραίτητες για την απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία των αντλιοστασίων του Δήμου Σίφνου. Η ανάγκη της προμήθειας αυτής προέκυψε λόγω της αυξανόμενης ζήτησης σε πόσιμο νερό στην ευρύτερη περιοχή του Αρτεμώνα. Έτσι πρέπει ο δήμος να προβεί στην ταυτόχρονη λειτουργία των δύο  μονάδων αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού στον οικισμό «Καμάρες» και να υδροδοτήσει τον οικισμό «Αρτεμώνας».
Λόγω της ιδιαιτέρως μεγάλης και σοβαρής σημασίας που έχει η υδροδότηση των κατοίκων των περιοχών που εξυπηρετούνται από το δίκτυο “Καμαρών-Αρτεμώνα”, απαιτείται η αντικατάσταση αντλιών με στόχο την αύξηση της παροχής για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου, καθώς και τις μελλοντικά πιθανές αυξημένες ανάγκες. Αναλυτικά οι αντλίες προς προμήθεια είναι:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(ΕΥΡΩ)
ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
1 Υποβρύχια πολυβάθμια αντλία κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 και σύνδεση 3’’
Μήκος αγωγού : 950 μέτρα
Υψομετρική διαφορά : 104 μέτρα
Ισχύς κινητήρα : 18,5 KW
Συνολικό μανομετρικό : Η=139 μέτρα
Παροχή : Q=30 κυβικά μέτρα/ώρα για αγωγό PE Φ110 .
1 ΤΕΜ 7.000,00 7.000,00
2 Δίδυμο αντλητικό συγκρότημα, αποτελούμενο από δύο  αντλίες επιφάνειας, κάθετες πολυβάθμιες και κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 316 με τα απαραίτητα εξαρτήματα σύνδεσης τους
Μήκος αγωγού : 1.330 μέτρα
Υψομετρική διαφορά : 166 μέτρα
Ισχύς κινητήρα δύο αντλιών ζεύγους :24,0 KW
Συνολικό μανομετρικό : Η=212 μέτρα
Παροχή : Q=28 κυβικά μέτρα/ώρα
1 ΤΕΜ 11.000,00 11.000,00
3 Αυτόματος δίδυμος ηλεκτρικός πίνακας, πλήρης απαραίτητων αυτοματισμών για τον έλεγχο της λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος του α/α 2 1 ΤΕΜ 2.000,00 2.000,00
ΣΥΝΟΛΟ : 20.000,00
Φ.Π.Α. 24% : 4.800,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 24.800,00

 
Α/Α 1
Στην  δεξαμενή “Λιβαδάς”, θα τοποθετηθεί μέσα στη δεξαμενή μία υποβρύχια αντλία που θα στέλνει το νερό στην νέα ενδιάμεση δεξαμενή  “Πλάτανος”.  Για παροχή νερού 30 μ3/Η. Το μήκος του αγωγού ΡΕ φ110/16 ατμ. είναι 950 μέτρα και το γεωδαιτικό ύψος είναι 104 μέτρα. Το συνολικό μανομετρικό ύψος που προκύπτει είναι 139 μετ (14 ατμ). Η αντλία που πρέπει να εγκατασταθεί είναι εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτη, πολυβάθμια, 18.5KW Y/D, με στόμιο 3”.
 
Α/Α 2 και 3
Από την ενδιάμεση δεξαμενή “Πλάτανος” προς την κεντρική δεξαμενή Άγιος Μερκούριος” είναι η τελευταία διαδρομή του δικτύου.  Υπάρχει αγωγός Φ 110/25 ατμ στα πρωτα 200 μετ και έπειτα τα υπόλοιπα θα είναι με Φ 110/ 16 ατμ. Πρέπει ο αγωγός να μπορεί να μεταφέρει τα 28μ3/Η. Το μήκος του αγωγού είναι 1.330 μέτρα και το γεωδαιτικό ύψος 166 μέτρα. Το συνολικό μανομετρικό ύψος του αγωγού είναι 212 μετ.  (21 ατμ ).
 
 
Στο αντλιοστάσιο αυτό θα πρέπει να εγκατασταθούν δυο αντλίες επιφανείας, κάθετες, πολυβάθμιες, εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτες. Η παροχή του δίδυμου συγκρότηματος αντλιών θα είναι 26-28 μ3/Η στα 212 μέτρα μανομετρικού ύψους και η ισχύς των δυο αντλιών του ζεύγους θα είναι 24KW.
 
Αυτόματος δίδυμος ηλεκτρικός πίνακας, πλήρης απαραίτητων αυτοματισμών για τον έλεγχο της λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος.
 
Στην προμήθεια περιλαμβάνεται η μεταφορά του εξοπλισμού σε αποθήκη που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σίφνου.
 
Η προθεσμία παράδοσης του εξοπλισμού ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης του προμηθευτή με το Δήμο.
 
 

.