Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση Συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (21.05.2021)

OIK.21.5

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση (14η τακτική) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 
Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
 

  1. -κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
  2. -κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
  3. -κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος
  4. -κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
  5. -κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
  6. -κ. Συνοδινό Γ. Θαλή – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος

 
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), καθώς και την  υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 32η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» (Α.Δ.Α.: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4),
 
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ
 
σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 21η Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή, στις 11:00 π.μ., για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έκδοση απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ», στην πρόσκληση με αριθμό πρωτ.: 19576/19.10.2020, με Κωδικό Πρόσκλησης ΑΤ08 με τίτλο: «Smart Cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία-πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του  πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση»: α) Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης, β) Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και του πρακτικού της Επιτροπής διερεύνησης τιμών γ) Εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υποβολή της πρότασης
  2. Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Σίφνου με το ποσό των 93.000,00€ για λειτουργία των αφαλατώσεων θαλασσινού και υφάλμυρου νερού της νήσου Σίφνου, μετά το υπ’ αρ. πρωτ. 2410/27.4.2021 έγγραφο του Δήμου Σίφνου και σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 77-40/851/17.5.2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής

 
 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.