Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου: Πρόσκληση υποβολής Οικονομικής Προσφοράς για εξαγωγή και επανατοποθέτηση αντλιών από αντλιοστάσια ύδρευσης, γεωτρήσεων και αποχέτευσης

1111

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Σίφνου σκοπεύει να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας εξαγωγής και επανατοποθέτησης αντλιών από αντλιοστάσια ύδρευσης, γεωτρήσεων και αποχέτευσης, για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης της εύρυθμης λειτουργίας τους. Για τον σκοπό αυτό καλείστε να υποβάλλετε οικονομική προσφορά μέχρι την Παρασκευή 14 Μαΐου και ώρα 14:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Σίφνου. Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
 
 
Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν στην ανάγκη εξαγωγής των αντλιών με σκοπό την εκτέλεση εργασιών επισκευής τους και την επανατοποθέτησή τους για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των αντλιοστασίων. Οι εν λόγω εργασίες θα πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο υδραυλικό ή ηλεκτρολόγο της Υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης, ενώ η ισχύς της σύμβασης θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.
 
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται στο κόστος εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών (χρήση γερανού, μεταφορά σε πρακτορείο μεταφορικής εταιρείας, κτλ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα είναι τυποποιημένη στην μορφή τιμής ανά ώρα εργασίας.
 
 
Σημειώνεται ότι το άνοιγμα των αντλιοστασίων, καθώς και οι εργασίες επισκευής και επανασύνδεσης των αντλιών, θα πραγματοποιηθούν από το υπαλληλικό προσωπικό του Δήμου Σίφνου.
 
Οι προσφορές θα πρέπει να είναι ενυπόγραφες και με τα στοιχεία της επιχείρησης και μπορούν να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Σίφνου ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο email: s.atsonios@sifnos.gr.
Περαιτέρω διευκρινίσεις για το αντικείμενο των εργασιών μπορούν να δοθούν από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
 
Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Σίφνου, οικονομικού έτους 2021 και συγκεκριμένα από τον Κ.Α.: 25.6261 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων – ακινήτων του Δήμου».
 

Ο Αντιδήμαρχος Σίφνου

 

 

Γεώργιος Γεωργούλης

.