Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (11.05.2021)

2

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση (12η τακτική) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 
Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
 

 1. -κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
 2. -κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
 3. -κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος
 4. -κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
 5. -κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
 6. -κ. Συνοδινό Γ. Θαλή – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος

 
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), καθώς και την  υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 32η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» (Α.Δ.Α.: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4),
 
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ
 
σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 11η Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη, στις 11:00 π.μ., για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

 1. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Σίφνου για την υλοποίηση της Πράξης: «Δράσεις ανάπτυξης υποδομών χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

 

 1. Ανάθεση σε συμβολαιογράφο της σύνταξης μισθωτηρίου συμβολαίου εικοσαετούς διάρκειας για τη μίσθωση από το Δήμο δυο συνεχόμενων μοναστηριακών οικοπέδων στη θέση «Θόλος», σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6/2021 Μητροπολιτική Πράξη της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου και την υπ’ αρ. 13/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου

 

 1. Ανάθεση σε δικηγόρο του χειρισμού της υπόθεσης που αφορά στην ανακοίνωση δίκης και στην προσεπίκληση του Δήμου Σίφνου σε αναγκαστική παρέμβαση, από την κα Φλώρα Ζαμπέλη και τον κ. Δημήτριο Ζαμπέλη, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου, για υπόθεση στη θέση «Άγιος Κωνσταντίνος» Φάρου

 

 1. Ανάθεση σε δικηγόρο της παροχής συμβουλευτικής νομικής υποστήριξης ως προς τις απαιτούμενες ενέργειες σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στο από 26.4.2021 δελτίο τύπου της Δημάρχου Σίφνου με τίτλο: “Post tenebras lux” – “Μετά το σκοτάδι φως”

 
 

 1. Εισήγηση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας για την έκδοση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου για το θέμα: “Πιστοποίηση της αδυναμίας της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου να αναλάβει την τήρηση του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου του Ν.Π.Δ.Δ.: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου”

 
 

 1. Έκδοση απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Σίφνου», προϋπολογισμού 293.527,22€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), στην πρόσκληση με αριθμό πρωτ.: 18215/29-09- 2020, με Κωδικό Πρόσκλησης ΑΤ12 με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον»: α) Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης, β) Έγκριση της μελέτης και του πρακτικού της Επιτροπής διερεύνησης τιμών γ) Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υποβολή της πρότασης

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου για την έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την απαγόρευση υδροδότησης κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες)

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου για την έκδοση κανονιστικής απόφασης μετά την υπ’ αρ. 11/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα σχετικά με την πεζοδρόμηση του Στενού του Αρτεμώνα και την απαγόρευση στάθμευσης στην κεντρική πλατεία για το έτος 2021

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου για την έκδοση κανονιστικής απόφασης μετά την υπ’ αρ. 15/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας σχετικά με την επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή της Απολλωνίας για το έτος 2021

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου για την έκδοση κανονιστικής απόφασης μετά την υπ’ αρ. 16/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας  Απολλωνίας σχετικά με την επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις Καμάρες για το έτος 2021

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου για την έκδοση κανονιστικής απόφασης μετά την υπ’ αρ. 17/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας  Απολλωνίας σχετικά με την επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στo Βαθύ για το έτος 2021

 
 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.