Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (28.04.2021)

118187083 2618720928456785 765982955555273005 n 300x2811 1

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), καθώς και την  υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 32η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» (Α.Δ.Α.: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4),
 
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ
σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 28η Απριλίου 2021, ημέρα Μεγάλη Τετάρτη, στις 11:00 π.μ., για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

  1. Επικύρωση του πρακτικού II περί αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών για το διαγωνισμό: “Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για δύο έτη και με δικαίωμα προαίρεσης ενός επιπλέον έτους” (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 105097)

 

  1. Αντικατάσταση πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης ν. Σίφνου (μετά την υπ΄ αρ. πρωτ. 4121.53-01/3446/2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): α) Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, β) Έγκριση της υπ’ αρ. 1/2021 μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος (Τ.Τ.Υ.Δ.Π.) και των τεχνικών προδιαγραφών, γ) Καθορισμός των  όρων της διακήρυξης, δ) ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού/αξιολόγησης προσφορών & ε) Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων

 
 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.