Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση Συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (23.04.2021)

1

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), καθώς και την  υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 32η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» (Α.Δ.Α.: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4),
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ
σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 23η Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή, στις 14:30, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 1η (υποχρεωτική) αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2021
  2. Σύσταση πάγιας προκαταβολής Δήμου Σίφνου και Κοινοτήτων Απολλωνίας & Αρτεμώνα – Ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής
  3. Έγκριση απολογισμού της Εταιρείας Κοινωνικής Μέριμνας Σίφνου για το οικονομικό έτος 2020, ύστερα από την υπ’ αρ. 1/2021 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου
  4. Έγκριση προϋπολογισμού της Εταιρείας Κοινωνικής Μέριμνας Σίφνου για το οικονομικό έτος 2021, ύστερα από την υπ’ αρ. 2/2021 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου

 
 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.