Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (26.03.2021)

OIKONOMIKH 23.3

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), καθώς και την  υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 32η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» (Α.Δ.Α.: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4),
 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ

 
σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 26η  Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή, στις 11:00 π.μ., για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

  1. Έγκριση του 1ου πρακτικού αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς για το διαγωνισμό με τίτλο: “Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για δύο έτη και με δικαίωμα προαίρεσης ενός επιπλέον έτους”
  2. Έκδοση απόφασης για την έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: “Εσωτερικό Αποχετευτικό Δίκτυο, Αγωγοί Μεταφοράς Λυμάτων και Ε.Ε.Λ. οικισμού Φάρου Σίφνου”, αναδόχου μελετητή κ. Βασίλη Τεμπέλη, μετά το υπ’ αρ. πρωτ. 22929/834/4.3.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων
  3. Εισήγηση του Προϊσταμένου του Τ.Τ.Υ.Δ.Π. Δήμου Σίφνου για την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (άξονας προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»), με τίτλο: «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»
  4. Συγκρότηση Επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο υποβολής πρότασης του Δήμου Σίφνου στην Πρόσκληση ΑΤ04 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (άξονας προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»), με τίτλο: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»
  5. Συγκρότηση Επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο υποβολής πρότασης του Δήμου Σίφνου στην Πρόσκληση ΑΤ08 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (άξονας προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση»), με τίτλο: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»

 
 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.