Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις θεμάτων Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου "Μαριάνθη Σίμου" (10.03.2021)

.jpg

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

“ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΙΜΟΥ”

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1

Απόφαση Αριθ. 2/2021
Στον Αρτεμώνα Σίφνου, σήμερα, 10 Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, συνήλθαν σε  συνεδρίαση δια περιφοράς λόγω των μέτρων για τον νέο κορωνοϊό Covid-19, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έπειτα από την Αρ. Πρωτ.: 16/5-3-2021 πρόσκληση του Προέδρου κου Θεοδώρου Γεώργιου, για να συζητήσουν και να αποφασίσουν  επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:
Παρόντες:
Γεώργιος Νικ. Θεοδώρου, Πρόεδρος
Αντώνης   Ελευθ.   Κορακής,  Αντιπρόεδρος,
Κώστας    Αθαν.     Κασιώτης,  Μέλος,
Γεωργία  Φραζ.   Γεωργούλη, Μέλος,
Φιλίππα  Αντ.     Σπίθα,  Μέλος,
Μαργαρίτα Μιχ. Καράβου, Μέλος    και
Απόντες:
Θεόδωρος  Γ.   Πολενάκης,   Μέλος.
Ο Σύμβουλος κύριος Πολενάκης Θεόδωρος δεν επιθυμεί να συμμετέχει στη δια περιφοράς διαδικασία ψήφισης του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.
Διαπιστώνεται η απαρτία  και συνεπώς παρέχεται η δυνατότητα λήψης έγκυρων αποφάσεων.
2.- Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (στοχοθεσία) Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου “Μαριάνθη Σίμου” οικονομικού έτους 2021
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών τον πίνακα στοχοθεσίας του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2021 και την παρακάτω εισήγηση:
“Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του, βάσει των εκτιμήσεων που θέτει το Ν.Π.Δ.Δ.  για την χρονική πορεία πραγματοποίησης των ετήσιων στόχων ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών σε ταμειακή βάση, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους και ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος του μήνα.
 Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (Κ.Α.) του προϋπολογισμού. Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθεσίμων στο τέλος αυτής.
Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτος, ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν, τιμή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του Ν.Π.Δ.Δ. μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού του. Αντίστοιχα, εάν έχει εγγραφεί αποθεματικό τότε κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του αποθεματικού.
 Για την κατάρτιση του ανωτέρω πίνακα λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 46735/20 των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, και η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους καθώς και η εποχικότητα των εσόδων-εξόδων σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Επίσης, καταρτίστηκε με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου. Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ άνω του 10%, ενημερώνει, εντός ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου, τον φορέα, την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης .
Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του Δήμου και του κάθε νομικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠΔ στις προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού. Οι πίνακες στοχοθεσίας των νομικών προσώπων του ΟΤΑ, καταρτίζονται, εγκρίνονται και αποστέλλονται στους ΟΤΑ προς ενσωμάτωση στο ΟΠΔ από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα.”
Το Συμβούλιο κλήθηκε να εγκρίνει το Πλαίσιο δράσης (στοχοθεσία) του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου “Μαριάνθη Σίμου”  για το οικονομικό έτος 2021.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Εγκρίνει το πλαίσιο δράσης (στοχοθεσία) του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου “Μαριάνθη Σίμου” οικονομικού έτους 2021.
Ψηφίζουν θετικά τα 6 από τα 7 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η απόφαση πήρε α/α 2/2021 και αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ. 
Μετά τις υπογραφές ακολουθεί o πίνακας στοχοθεσίας.  
 

        Ο Πρόεδρος                                                                                                       Ο Αντ/πρόεδρος

Θεοδώρου Ν. Γεώργιος                                                                                    Κορακής Ελ. Αντώνης

Τα Μέλη

Γεωργούλη Φρ. Γεωργία – Μέλος

Σπίθα Αντ.  Φιλίππα – Μέλος

Κασιώτης Αθ. Κωνσταντίνος – Μέλος

Μαργαρίτα Μιχ. Καράβου – Μέλος

 

.