Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (11.02.2021)

4

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 11η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη, στις 15:00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ): α) Έγκριση της διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, β) Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, γ) Καθορισμός των όρων της διακήρυξης, δ) Ορισμός των μελών της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης (εξ αναβολής)
  2. Ανάκληση της υπ’ αρ. 105/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί προμήθειας  εξοπλισμού για την αναβάθμιση και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σίφνου, Π/Υ 73.141,40€, και εκ νέου έκδοση απόφασης για: α) έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, β) έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας, γ) καθορισμός των  όρων της διακήρυξης, δ) ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού/αξιολόγησης προσφορών & ε) ορισμός επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων
  3. Τροποποίηση -κατόπιν εισήγησης του Τ.Τ.Υ.Δ.Π.- ως προς τον προϋπολογισμό της προτεινόμενης πράξης, της υπ’ αρ. 101/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της  συμμετοχής του Δήμου στο  Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ05 με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία»
  4. Έκδοση απόφασης για την έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική Μελέτη για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στους κεντρικούς οικισμούς Απολλωνίας και Αρτεμώνα», αναδόχου «ΕΡΑΣΜΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.», ύστερα από το υπ’ αρ. πρωτ. 8556/313/27.01.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων
  5. Έγκριση της υπ’ αρ. 4/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου που αφορά στην τριμηνιαία έκθεση πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΔΛΤ Σίφνου για το Α’ τρίμηνο 2020
  6. Έγκριση της υπ’ αρ. 5/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου που αφορά στην τριμηνιαία έκθεση πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΔΛΤ Σίφνου για το Β’ τρίμηνο 2020
  7. Έγκριση της υπ’ αρ. 6/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου που αφορά στην τριμηνιαία έκθεση πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΔΛΤ Σίφνου για το Γ’ τρίμηνο 2020
  8. Έκδοση απόφασης αναφορικά με την έγκριση ή μη των Οικονομικών Καταστάσεων του Ισολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου έναρξης την 1η/1ου/2014, ύστερα από την υπ’ αρ. 119/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
  9. Έκδοση απόφασης περί έγκρισης ή μη του Ισολογισμού και της αναλυτικής έκθεσης του ορκωτού λογιστή για το έτος χρήσης 2014 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου
  10. Έκδοση απόφασης περί έγκρισης ή μη του Ισολογισμού και της αναλυτικής έκθεσης του ορκωτού λογιστή για το έτος χρήσης 2015 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.