Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (09.01.2021)

1

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την 9η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Σάββατο, στις 14:00, σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

  1. Έκδοση απόφασης, μετά την υπ’ αρ. απόφαση 201.1.1 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου  περί ένταξης του έργου του Δήμου Σίφνου «Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α.» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»: Αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης & εξουσιοδότηση προς το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου για τις περαιτέρω ενέργειες
  2. Αποδοχή ποσού 74.675,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος, μετά την υπ’ αρ. πρωτ. 84673/4.12.2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών
  3. Αποδοχή ποσού 44.636,29€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου Σίφνου, μετά την υπ’ αρ. πρωτ. 89952/21.12.2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών
  4. Έγκριση του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για την προμήθεια φορητής μονάδας αφαλάτωσης για θαλασσινό νερό, με αντίστροφη ώσμωση, δυναμικότητας 1000 κυβ./ημέρα (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 77123)
  5. Έγκριση ή μη του πρακτικού ΙII περί αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης για το διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας, ελέγχου διαρροών και ποιότητας δικτύων ύδρευσης Δήμου Σίφνου» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 77687)
  6. Έγκριση ή μη του πρακτικού ΙII περί αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης για το διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια συστήματος ελέγχου καταναλώσεων, βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών πόσιμου νερού του Δήμου Σίφνου» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 77731)
  7. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Σίφνου στην Υπηρεσία Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 4764/2020

 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.