Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (21.12.2020)

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την 21η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, στις 11:00, σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

  1. Έγκριση διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τα οικονομικά έτη 2020, 2021 και 2022»: α) Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, β) Καθορισμός των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια του διαγωνισμού, γ) Ορισμός των μελών της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών (εξ αναβολής από τη συνεδρίαση της 2ης.11.2020 συνεδρίασης)
  2. Αποδοχή δωρεάς της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ, για τις ανάγκες του Μουσείου Αγγειοπλαστικής Τέχνης στο κτήριο Δραγάτση στον Αρτεμώνα
  3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη 10η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020
  4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φορητής μονάδας αφαλάτωσης τύπου αντίστροφης ώσμωσης (R.O.) ελάχιστης παραγωγής 1.000m3 πόσιμου νερού ημερησίως
  5. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση της κας Μαργαρίτας Παλαιού
  6. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Everaert Jacques
  7. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Αντώνιου Χρυσόγελου
  8. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Γεώργιου Ι. Γεωργούλη
  9. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Απόστολου Δημόπουλου
  10. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση της κας Βαλλή Μαργαρίτας

 
 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ