Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση Συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (19.12.2020)

118187083 2618720928456785 765982955555273005 n

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την 19η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Σάββατο, στις 15:00, σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

  1. Έγκριση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου οικονομικού έτους 2021, ύστερα από την υπ’ αρ. 112/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. και την υπ’ αρ. πρωτ. 743/4.12.2020 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού
  2. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής της Πρόσκλησης ΑΤ09 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (στον άξονα προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία – Προστασία της Δημόσιας Υγείας – Τεχνική Βοήθεια», με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος») για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για τις πράξεις: α) Εκπόνηση μελετών υποδομών Αποχέτευσης στη Ν. Σίφνο & β) Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης έργων για την αναβάθμιση των δράσεων κοινωνικής συνοχής και για την ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών του Δήμου Σίφνου
  3. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο εισήγησης περί καθορισμού των συντελεστών τελών Ύδρευσης & Αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2021
  4. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο εισήγησης σχετικά με την επιβολή και τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού οικονομικού έτους 2021
  5. Υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό λοιπών τελών (χρήσης κοινόχρηστων χώρων, κοιμητηρίων κ.λπ.) και λοιπών δικαιωμάτων οικονομικού έτους 2021

 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.